ލޭ އޮހޮރުވަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ޝައިނީ ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަދާލަތުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދިފާއު ކުރެއްވުމަށް ލޭ އޮހޮރުވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވުމުން އަދާލަތު ޕާޓީން އެކަން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.


ސަންގު ޓީވީން ރޭ ދެއްކި "ހަބަރަށް ފަހު" ޕްރޮގްރާމުގައި މިނިސްޓަރު ޝައިނީ ވިދާޅުވީ "ރައީސް ޔާމީން ދިފާއު ކުރުމަށްޓަކައި [މިނިސްޓަރުން] ލޭ އޮހޮރުވާން ވެސް ތައްޔާރަށް ތިބި" ކަމަށެވެ.

ޝައިނީގެ އެ ވާހަކަތައް އަދާލަތު ޕާޓީން ސިފަކޮށްފައިވަނީ ފިނޑި އަދި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި މިއީ ރައީސް ޔާމީންގެ "ސަރުކާރުގެ ނާތަހުޒީބު ކަމާއި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މިންވަރު" ދައްކައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަދާލަތުން ބުންޏެވެ.

އަދާލަތުން ބުނީ ބޮޑުވަމުން އަންނަ ޖީލުތަކަށް ނަމޫނާ ދައްކަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން މި ފަދަ ލާއިންސާނީ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުގެ އަމާންކަން ގެއްލި، އިޖްތިމާއީ ފޭރާން އިތުރަށް ހަލާކުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އޮތް ކަމަށެވެ.

އެ ޕާޓީން ބުނީ ސިޔާސީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ވިސްނުން ސަރުކާރުގެ ނެތް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ލޭ އޮހޮރުވުމަށް ހިތްވަރުދޭން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ސަރުކާރާ މެދު ދިވެހިންގެ އިތުބާރު ގެއްލި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު އެކަހެރި ކުރާތީ ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކައިގެން ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ އަމަލެއް ކަމަށް ވެސް އަދާލަތުން ބުންޏެވެ.