އަލް ޖަޒީރާ އަށް ނައިބު ރައީސް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ދޮގުކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަލް ޖަޒީރާގެ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަށް ސަރުކާރުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ފޯރުކޮށްދެއްވި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު އެމަނިކުފާނު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.


ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކެއް އަލްޖަޒީރާގެ ތަހުގީގު ޓީމަށް ނައިބު ރައީސް ހިއްސާކުރައްވައި މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެވެ އެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ޔޫއޭއީ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު އެ ދަތުރުފުޅުގެ މައުލޫމާތު މިހާތަނަށް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާތީ އެކަމާ ވެސް އަލްޖަޒީރާ ޑޮކިއުމެންޓްރީއާ ގުޅުވައި ތުހުމަތުތަކެއް ނައިބު ރައީސްގެ މައްޗަށް ކުރެ އެވެ.

ސޯޝަލް ކައުންސިލުން ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި މި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާ އިން އެފަދަ ވާހަކަތަކެއް ގެނެސްދިނުމުން "ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ" ކަމަށެވެ. އަލްޖަޒީރާގެ ޑޮކިއުމެންޓްރިއާ އެމަނިކުފާނާ ގުޅުވައި ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއްގެ ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ޖިހާދު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރިޕޯޓުގައިވާ ވާހަކައެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ، ރިޕޯޓް ނެރެން އުޅޭ ކަމެއް ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ،" ޖިހާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސޯޝަލް ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ނައިބު ރައީސް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޔޫއޭއީގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު އުފައްދާއިރު އެކަމުގެ ތަފްސީލް ހާމަ ނުކުރައްވަނީ ކީއްވެތޯ ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުން ވިދާޅުވީ "ބައެއް ކަހަލަ ދަތުރުތަކަކީ އަޅުގަނޑު ތަފްސީލް އަރުވަން ޖެހޭ ދަތުރުތަކެއް ނޫން" ކަމަށެވެ. އެ ތަފްސީލް އަރުވަން ޖެހޭ ވަގުތު އައީމަ އެ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔޫއޭއީ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އަލް ޖަޒީރާގެ އެއްވެސް ބަޔަކާ ބައްދަލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޖިހާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއީ ދޮގު ވާހަަތަކެއް. އެފަދަ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ހަދައިގެން މީޑިއާގައި ފެތުރުމަކީ ކޮން ކަހަލަ ކަމެއްތޯ، އިސްލާމްދީނުގައި އެއަށް ކިޔަނީ ފިތުނަފަސާދަ އުފެއްދުމޭ،" ޖިހާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސުވާލު ނައިބު ރައީސަށް އަމާޒުކުރުމާ އެކު އެމަނިކުފާނު ވަނީ މީޑިއާތަކުން ތެދު ހަބަރު ފެތުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި ވަކި މީހަކާ ދިމާކޮށް ޒާތީވެ އަގު ވެއްޓޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހައްގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލްޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގައި ހަގީގަތް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އެފަދަ ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން އޭގައި ވަނީ ހަގީގަތްތޯ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާ ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން ހެދި ތަހުގީގީ ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދައްކަން ވަނީ ޝެޑިއުލްކޮށްފަ އެވެ. އެކި މީހުން ސައިކަލްތަކުގައި މިލިއަނުން ނަގުދު ފައިސާ ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ގެންގޮސްދިން ގޮތް، ސިއްރުން ނަގާފައިވާ އިންޓަވިއުތަކުގައި ހާމަކުރާނެ ކަމަށް، ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ ޓްރެއިލާގައި ބުނެ އެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާނާތާއި ވައްކަމުގެ އިތުރުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާކަން ހާމަވާ ގޮތަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ހެދި ޑޮކިއުމެންޓްރީ، "ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" އަލް ޖަޒީރާ ޓީވީން މިއަދު ދައްކަން ކުރިން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ. ޑޮކިއުމެންޓްރީ ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް ފަހުއަލް ޖަޒީރާ އިން ވަނީ ޑޮކިއުމެންޓްރީގެ ޓީޒާ އާއި ޓްރެއިލާއެއް އިއްޔެ އާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަހު އާއްމުކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު ވަނީ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ދެއްކުމަށް އަލް ޖަޒީރާގެ ވެބްސައިޓުގެ ޕްރޮގްރާމް ގައިޑުގައި ވެސް ތާވަލްކޮށްފަ އެވެ.

މި ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި މިއީ ފައިސާދީގެން ބަޔަކު ކުރުވައިގެން އުޅޭ ކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް ބައެއް މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ.