މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މިހާރަށް ވުރެން ހިންގުންތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން ފަށައި ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރަން ހެދި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވީ ގަވާއިދަށް އާއްމުން ބޭނުންވާ ހިޔާލުތައް އަންނަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ފުރުސަތު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކަށް ވެސް އޮތް ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓް.

މަޖިލިސް ހިންގަން އާ ގަވާއިދެއް ހެދުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލި ވަގުތީ ކޮމިޓީގައި 11 މެމްބަރުން ތިއްބަވަ އެވެ.

އެ ކޮމިޓީން ގަވާއިދަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކީ ބަހުސްކުރުމުގެ ވަގުތު ހަތަރު ގަޑިއިރަށް އިތުރު ކުރުމެވެ.

ގަވައިދުގައިި ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާ ގަރާރުތަކާއި ބިލްތަކަށް ބަހުސް ކުރަން މެމްބަރުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ތިން ގަޑިއިރެވެ. އަދި ވާހަކަ ދައްކަވަން ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ޕާޓީތަކަށް މެމްބަރުން ތަމްސީލް ކުރައްވާ ނިސްބަތަކަށް ބަލައިފަ އެވެ.

ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމާފައި ވަނީ މަޖިލިސް ކުރާ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބަހުސްތަކަށް ހަތަރު ގަޑިއިރު ދިނުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް ދެ މިނިޓެއްހާ އިރު، ވާހަކަ ދައްކަވަން ލިބިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. އަދި ބާކީ އެއް ގަޑިއިރު، ސިޔާސީ ހަ ޕާޓީގެ މެދުގައި ބަހާލަން ވަނީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް 10 މިނިޓު ބަހުސް ކުރަން ލިބޭނެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައ މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ބައެއް ކަންކަމަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ކަން މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރާ ކޮމެޓީގައި ޝަރީފްގެ އިތުރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޖޭޕީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒާއި ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިނާއި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފާއި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމާއި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖްގެ އިތުރުން ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަބްދުލް ޣަފޫރު މުސާ އެވެ.