ދިއްދޫ ފްލެޓްތައް ދިނުން މަޑުޖައްސާލަން އޭސީސީން އަންގައިފި

ހއ. ދިއްދޫގައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އަޅާފައިވާ ފްލެޓްތައް ދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅައި އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނަށް އަމަލުކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އޭސީސީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.


ދިއްދޫގައި އަޅާފައިވާ 250 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 135 ފްލެޓް ކުރީ ސަރުކާރުން ވަނީ ދޫކޮށްފަ އެވެ. އަދި އިތުރު 110 ފްލެޓް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ވަނީ އެ ލިސްޓް ބާތިލްކޮށް އަލުން މާކްސް ދީފަ އެވެ.

އެގޮތުން ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ވަނީ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ކުރީ ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރިއިރު ފްލެޓް ލިބުނު ކަމަށް އޮތް ބައެއް މީހުންނަށް ނުލިބެ އެވެ. އަދި އޭރު ނުލިބުނު ބައެއް މީހުންނަށް އިއްޔެ އާއްމުކުރި ލިސްޓުގައި ފްލެޓް ލިބެ އެވެ.

އެ ފްލެޓްތަކަށް އެދި 389 މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އިއްޔެ އާއްމުކުރި ވަގުތީ ލިސްޓާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފްލެޓް ދެނީ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އޭސީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ދިއްދޫ ފްލެޓް ދިނުމުގެ ކަންކަން މަޑު ޖައްސާލަން މިއަދު އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދީފައިވަނީވެސް ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ފްލެޓުގައި މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅެ އެވެ.