މިނާ ގުރޫޕާ ގުޅިގެން ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ!

މިނާ ގުރޫޕާ ގުޅިގެން ހައްޖަށް ދާން ފައިސާ ދައްކައި، ބައެއް މީހުން ވެކްސިން ވެސް ޖަހާފައި އޮއްވައި، އެ ގުރޫޕާ ގުޅިގެން މި އަހަރު ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ!


އެ ގުރޫޕާ ގުޅިގެން ހައްޖަށް ދާން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މީހުން އެ ގުރޫޕުން ގުޅައި، މި އަހަރު ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ކަމަށް ބުނަމުންދާ ކަމަށް ވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ބުނީ ގުރޫޕުން ގުޅާފައި އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި "ފަހަރެއްގައި މި އަހަރު ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ" ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ފައިސާ ދައްކައި، އަދި ވެކްސިން ވެސް ޖަހައިގެން،" މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާން މިނާ އަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ.

އެކަން މިނާ ހައްޖު ގުރޫޕުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އުޖެއިލް ދޮގެއް ނުކުރައްވަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްްރީން ދިނުމަށްފަހު، އެ މިނިސްޓްރީން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން އެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދާން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ 90 މީހުންނަށް ހައްޖަށް ނުދެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާ ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިފަހަރު ދީފައި ވަނީ ފަސް ގްރޫޕަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިނާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މިނާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފައިވާ އަގަކީ 69،965ރ. އެވެ.

އުޖެއިލް ވިދާޅުވީ ހައްޖާ ގުޅޭ ކަންކަން ހުއްޓާލަން އެންގީ އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އެކަން އެންގި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހައްޖާ ގުޅޭ ރަސްމީ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ އެކަމަށް ހާއްސަ އީ-ޕޯޓަލް އަކުންނެވެ. އެއީ ސައުދީގެ ހައްޖު މިނިސްޓްރީން ދީފައި އޮންނަ ޕޯޓަލްއެކެވެ. އުޖެއިލް ވިދާޅުވީ އެހެން ގްރޫޕުތަކަށް އެ ޕޯޓަލް ދީފައިވާއިރު އެ ގްރޫޕަށް އަދިވެސް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ހައްޖުވެރިންގެ މައުލޫމާތުތައް ނުފޮނުވި ލަސްވުމެވެ.

"އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރީމަ މިނިސްޓްރީން ބުނީ އޭސީސީން ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނޭ ހުއްޓާލަން ވަގުތީގޮތުން އެންގީ. އެކަމަކު އޭސީސީން އެ ގްރޫޕަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި އެ ކޮމިޝަނުން މި ގްރޫޕަށް އެބައޮތް އަންގާފައި، ހައްޖު މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލަން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް،" އުޖެއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިނިސްޓްރީއާ އެކު މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާތީ އެކަން ހައްޖުވެރިންނަށް އަންގާފައިވަނީ."

ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ. އެކަމަކު އޭސީސީން ބުނީ ހައްޖު ކޯޓާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދަން ކޯޓާ ދީފައިވާ އެއްވެސް ގުރޫޕަކުން އެކަން ހުއްޓާލަން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލަން ވަގުތީގޮތުން އެންގިއިރު، މިނާ ގްރޫޕުން ވަނީ ހައްޖުވެރިން ތިބޭނެ ހޮޓަލާއި ޓެންޓާއި ދަތުރުތަކުގެ ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ.

ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިނާއިން ކުރަމުން އަންނަތާ 10 އަހަރުވެއްޖެ އެވެ.