ގަދަކަމުން ފްލައިޓަކަށް އަރައި ކުޑަ ކުއްޖަކު އަތުލި މީހަކު ހުއްޓުވައިފި

އދ. މާމިގިލީ އެއާޕޯޓުގައިި މިއަދު ހެނދުނު ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ފްލައިޓަކަށް ގަދަކަމުން އަރައި، މަންމަގެ އަތުން ދަރިފުޅު އަތުލަން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވައި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.


އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން މާމިގިލީ އެއާޕޯޓުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ބޯޓަކަށް މީހަކު އެރީ އޭނާ ހުއްޓުވަން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ގަދަކަމުންނެވެ. ބޯޓަށް އަރައި އޭނާ އުޅުނީ ކުޑަ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދާން ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އޭނާ ހުއްޓުވައި ބޯޓުން ބޭލީ އެ ވަގުތު ޑިއުޓީގައި އިން ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން އުމުރުން 34 އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މާމިގިލީ ކޯޓަށް ވެސް ހާޒިރުކުރި އެވެ. އެކަމަކު ކޯޓުން އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ގަދަކަމުން ފްލައިޓަށް އަރައި ހިންގި އަމަލަކީ އެއާޕޯޓު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަަމަށް ބުރޫއަރާ އަމަލެއް ކަމަށް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. އެއާޕޯޓުތަކާ ގުޅޭ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ހަދާފައި ހުންނަނީ އެ ތަންތަން ބޭނުންކުރާ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަން ފާހަގަކޮށް، އެފަދަ އަމަލުތައް ނުހިންގުމަށް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.