ފެނަކައިން ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ނަމަ ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ: ސައީދު

އެކި ރަށްރަށަށް ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ހިދުމަތް ދޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ އެ ކުންފުނިން އަމިއްލަ އަށް އެތެރެކުރާ ނަމަ ކަރަންޓްގެ އަގު މިހާރަށް ވުރެ 20 ޕަސެންޓް އަގުހެޔޮ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ) އަށް ހާޒިރުކޮށް މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ފެނަކަ އަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ސީދާ އެ ކުންފުނިން އެތެރެކުރާ ގޮތަށް ހަަމަނުޖެއްސިގެން އުޅެނީ ތެޔޮ ގެންގުޅޭނެ ސްޓޯރޭޖެއް ނެތިގެން ކަމަށެވެ.

"އެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަން ބަލާއިރު އަނެއްކާ ވަރަށް ބޮޑު ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން ޖެހޭނީ،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ) ކުރެއްވި އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވިއިރު، ކަރަންޓްގެ އަގުން ހެޔޮ ކުރެވޭނީ ސީދާ ކިހާވަރެއްކަން ސައީދު ފުރަތަމަ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

"ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ޕަސެންޓްވަރު ތަފާތެއް އަންނާނެ،" ޖަވާބު އެއަށް ވުރެ ސާފުކޮށްދެއްވަން މެމްބަރު އެދިވަޑައިގަތުމުން ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތެޔޮ ގެންގުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިއްޖެ ނަމަ އެއީ ފެނަކަ އަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށާާއި އެހެން ނަމަވެސް ކަރަންޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރަން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަށް ދިއުން މާ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތެޔޮ ގެންގުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިއްޖެ ނަމަ އެއީ ފެނަކަޔަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށާާއި އެހެން ނަމަވެސް ކަރަންޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރަން ، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ދިއުން މާ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ފެނަކައިގެ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ދުވަހުގެ އަމާޒަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަމާޒަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާބާދީގެ 70 އިންސައްތައަށް ރިނިއުވަބުލް އެނާޖީ ނިޒާމުން ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެއީ ހަމަ އެކަނި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް ކަރަންޓް ދެވޭނެ ހަމަ އެކަނި ގޮތަކީ،" ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ފެނަކަޔަށް ތެޔޮގަތުމަށް އެކަށީގެން ނުވާހާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހަރަދު ކުރި މައްސަލައިގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ސައީދަށް އަމާޒުކުރި އެވެ.

އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް އިން ތެޔޮ ގަނެގެން ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކި ކުންފުނިތަކެއްގެ ތެޔޮ ވެސް ފެނަކައިން ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނިތަކަށް އެފްއެސްއެމްއިން 6.58.ރ އަށް ލިޓަރެއްގެ ރޭޓުން ވިއްކި ޑީސަލް ފެނަކައިން ގަނެފައި ވަނީ 28ރ. އަށް ލިޓަރެއްގެ މަގުންނެވެ.

ފެނަކަ އަށް އަގުބޮޑުކޮށް ތެޔޮ ވިއްކި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏެެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެފްއެސްއެމް އިން އެ ކުންފުނިތަަކަށް 6.58ރ. ގެ ރޭޓުން ތެޔޮ ވިއްކި އިރު ފެނަކަޔަށް ވިއްކީ 8.25ރ. އަށެެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުވި އިރު ފެނަކަ އިން އެފްއެސްއެމް އަށް 658 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަން އޮތް ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން 392 މިލިޔަން ރުފިޔާ މިހާރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.