މިލަންދޫ ކުނީގެ މައްސަލަ މި ފޮޓޯއިން!

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އެންމެ ބާރަށް ދައުރުވަމުން ދަނީ ށ. މިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ކުނީގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައިވާ މި ފޮޓޯ އެވެ. ޕްލާސްޓިކް ތައްޓާއި ފުޅިން އެ ރަށުގެ ފުއްޓަރު ފަރާތް ވަނީ އެއްކޮށްހެން ގޮނޑުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ މިލަންދޫގައި އާއްމު މަންޒަރެކެވެ.


"ތި ފެނުނީ އަދި ފުއްޓަރު ފަރާތެއް ނޫންތޯ؟ ރަށު އަތިރިމަތީގެ އެހެން ފަރާތްތަކުގައި އަދި ތިޔަށް ވުރެ ކުނި ގިނަ ވާނެ،" ފޮޓޯއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދާލަން ގުޅާލުމުން، ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ފަދަ ކުނިން މުޅި ގޮނޑުދޮށް އޮންނާނީ ފުރިފައި،"

އާބާދީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 3،000 މީހުން އުޅޭ މިލަންދޫގައި ކުނީގެ މައްސަލަ ބޮޑެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިވީހާ ތަނަށް އެ ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތެވެ. ކުނި އުކާލުމަށް ވަކި ހާއްސަ ތަނެއް ނުހުންނަ އިރު، ކުނި އުކާލަނީ އެ މީހަކަށް ޖެހުނު ތަނަކަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ރަށުގެ ކެޔޮގަސްތަކުގެ ތެރެއަށާއި ގޮނޑުދޮށަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ގިނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުނި އެޅުމަށް މިލަންދޫގައި ކުރިން ގޮނޑެއް ހަދާފައި އޮތް ނަމަވެސް ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން މީހުން އެތަން ބޭނުމެއް ނުކުރެ އެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުުރަމުން އަންނައިރު، އެކަން ނިމި އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ފެށޭނީ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އަދި މަސައްކަތް ލަސްވީ ކުނި ނެގުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ ވެހިކަލެއް ނެތިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގޮނޑަށް ގެންނަ ކުނި ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން އެންދިން. އެކަމަކު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަކަށް ނުދިޔަ، މިހާރު އަނެއްކާ އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ވަސީލަތްތައް ހޯދާފައި ވާނީ،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މޫދަށާއި ރަށުގެ އެހެން ތަންތަނަށް މީހުން ކުނި އަޅާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުނި އުކަން ވަކި ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމުކޮށްފައި ނުވާތީ މީހުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ކުނިން ތޮއްޖެހިފައިވާ މިލަންދޫގެ ގޮނޑުދޮށުގެ ފޮޓޯ އާއްމުވުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑު ކިޔާ މީހުން ބުނަނީ ކުނި ނައްތާލުމުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ ވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ރަށުގެ ބަޔަކު ނިކުމެ، ކުނިތައް ސާފުކުރުމަކީ ރަނގަޅު މިސާލެއް ކަމަށެވެ.