ގައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނާއި ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ގައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.


ކަސްޓަމްސްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފްވެރި މެހެމާން، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ތައާރަފްކުރީ ޔުނެސްކޯއިން ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ހުނަރުގެ ދުވަސް ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ ޒުވާނުންނަށް ކަން މިިނިސްޓަރު މަލީހު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުޅާވަމުން އައި ނަމަވެސް، ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ޒުވާނުންނަށް ގިނަ މައްސަލަތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ނުލިބުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުސާރައެއް ނުލިބުން ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާ ޝަކުވާ ވެސް އިވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހުނަރުވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްތާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ބޭފުޅުން -- ފޮޓޯ: ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ

ޓިވެޓް އާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފެށި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މި އަހަރު ތަމްރީންކުރާނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހާޝިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނީ ރާއްޖޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ރިސޯޓުތަކާ ގުޅިގެނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ސްޓެލްކޯ، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ އިތުރުން ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އަދި އެސްޓީއޯ ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ އެމްކިއުއޭގެ ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް، މީގެ ތެރެއިން ތަމްރީންވެގެން ދިއުން،" ހާޝިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ ހުނަރުވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ރަސްމިއްތާތުގައި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހާޝިމް ވާހަކަދައްްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ

ނަމަވެސް އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށާނީ ކޮންއިރަކުން ކަމެއް އޭނާއެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ތަމްރީން ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން، ތައުލީމު ހާސިލްކުރާ ސެންޓަރަކުން ނުވަތަ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން ތަމްރީން ހާސިލްކުރާ މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ ތަޖުރިބާ ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ ވަޒީފާ ދޭ މީހުންނާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކަމަށް ވުމުން، ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ އިރު އެ ދަރިވަރުން ތިބޭނީ ވަޒީފާއަށް ދާން ތައްޔާރަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތަމްރީނުގެ ކަންތައްތައް އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، އެ ތަމްރީންތަކުގެ ކޮލިޓީ ބަލަމުން ގެންދާނީ ޓިވެޓުންނެވެ.