ދެ އަހަރަށް ފަހު މިނިވަން ދުވަހުގެ ފުޅަނދުބުރު މި ފަހަރު އޮންނާނެ

މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކުޑަކުދިންނާއި އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބޭ ފުޅަނދުބުރު ދެ އަހަރަށް ފަހު މި އަހަރު އޮންނާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ފުޅަނދުބުރު ދުއްވުން އޮންނާނީ މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފުޅަނދުބުރު މަޖީދީމަގު، ސޯސަންމަގު، އަމީރުއަހުމަދު މަގު، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު، ފުޅަނދުބުރު އާންމުންނަށް ދައްކާލާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ. އެގޮތުން ފުޅަނދުތަކުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރުތަކާ އެކު އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ފުޅަނދުތައް ތައްޔާރުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުންނެވެ.

މީގެކުރިން ކުންފުންޏަކުން ތައްޔާރު ކުރި ފުޅަނދެއް.

ދެ އަހަރަށް ފަހު މިނިވަން ދުވަހުގެ ފުޅަނދުބުރެއް ބާއްވާ އިރު، މިފަދަ ކަމެއް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވީ 2016 ގަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ފެންވަރު މަތީ ފުޅަނދުތަކެއް ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުން ތައްޔާރުކުރި އިރު، އެ ފުޅަނދުތައް ބަލަން މާލޭގެ މަގުތަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޖަމާވެ އެވެ.

މިނިވަން ދުވަހުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހެވިކަމާ ކުޅިވަރު އޮންނާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގަ އެވެ. އެ ކުޅިވަރުތަކުގައި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ހިމެނޭ ގޮތަށް މާލޭގެ ހަ ސްކޫލަކުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ބައިވެރިވާނެ އެވެ.

ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކަކަކީ ފަލާހު ޕްރީ ސްކޫލް، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް، މުހްޔިއްދީން ސްކޫލް، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ރެހެންދި ސްކޫލް، އަދި ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލެވެ. މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޕެރޭޑާއި ރޫޓްމާޗް އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގެ ބޮޑަތި މަގުތަކުގަ އެވެ.

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮންނާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތިި ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގަ އެވެ.