ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި

އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އައްޑޫ ހުޅުމީދޫން ކަރަންޓް ކެނޑެމުން އަންނަ އިރު މިއަދު ވެސް އެ ރަށުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


އައްޑު އަށް ކަރަންޓް ދޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހުޅުމީދޫ ބްރާންޗްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް ކެނޑުނީ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އައްޑޫގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ އަވަށްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިން އޮންނަ ހުޅުދު އާއި މީދު އަށް ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ދިމާވާން ފަށާފައި ވަނީ މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ދެ އަވަށުގެ ކަރަންޓްގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަން ފެނަކަ އިން 800 ކިލޯވޮޓްގެ އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ވެސް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ނަމަވެސް އޭތި އިންސްޓޯލެއް ނުކުރެ އެވެ. ފެނަކަ އިން ބުނި ގޮތުގައި އަލަށް ގެންދިޔަ އިންޖީނު ވަރަށް އަވަހަށް އިންސްޓޯލްކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ އެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލައަކީ އައްޑު އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އެވެ. މިކަމަށް މިހާތަނަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ހޯދައިދެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހުޅުދޫން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ކަރަންޓާ ނުލައި އުޅެން ޖެހުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ކިތަންމެ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ކަރަންޓް ނެތުމަކީ ވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ކުރިމަތިވާ ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގުލެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.