ނިޔާޒަށް މާކްސް ދަށްވީ ކުރި ތުހުމަތުތަކަކާ ގުޅިގެން!

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެމްބަރު ކަަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކުރީގެ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒަށް މާކްސް ދަށްވެ، މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން އޭނާގެ ނަން ފާސްނުވީ ހުށަހެޅި ތުހުމަތުތަކަކާ ގުޅިގެން ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.


ފަސް މެމްބަރުން ތިއްބަވާ އޭސީސީ އަށް ކުރިމަތިލެއްވި 68 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ފާހަގަކުރެއްވި 12 ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ނިޔާޒް ހިމެނިވަޑައިގަތެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނަންތައް ދިރާސާކޮށް މާކްސް ދިން އިރު ނިޔާޒް ހިމެނިވަޑައިގަތީ ހަ ވަނައިގަ އެވެ.

ނިޔާޒަށް ކޮމިޓީން ދިނީ 67.47 މާކްސް އެވެ.

މަގާމަށް ގާބިލް ކަމަށް ކޮމެޓީން ބަލަނީ 75 މާކްސް ނުވަތަ އެ އަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބުމުންނެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ރޮޒައިނާ އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީން މާކްސް ދޭ އިރު އެ ބޭފުޅަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުތަކުންނާއި އެ ނޫން މުއައްސަސާތަކުން ހޯދާ މައުލޫމާތުތަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ބައްލަވަން ޖެހޭ ކަންކަން ބައްލަވާ ކަމަށެވެ. ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލައެއްގެ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ވެސް ނިޔާޒްގެ އެބަ އޮތެވެ.

ނިޔާޒްގެ ނަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ފަހުން އޭނާ އަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ރައީސް އޮފީހަށް ޝަކުވާގެ ސިޓީއެއް ހުށަހެޅިކަން އެނގިފައިވެ އެވެ. އެ ސިޓީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވި ކަމަށް ވެ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް ކޮޕީ ލިބިފައިވާ އެ ސިޓީގައި ނިޔާޒަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވެ އެވެ. އޮޑިޓަ ޖެނެރަލަކަށް ހުންނެވި އިރު މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްގެ އެންގެވުމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ނެރުއްވި ކަމަށް ވެސް ފަސް ސޮފްހާގެ އެ ސިޓީގައި ލިއެފައިވެ އެވެ.

އެ ހުރިހާ ތުހުމަތެއް ނިޔާޒް ދޮގުކުރެއްވި އެވެ. އެއީ މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުން ސިޔާސީ ގޮތުން އަބުރު ކަތިލަން ހުށަހެޅި ތުހުމަތުތަކެއް ކަަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.

ނިޔާޒް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނާޒިމްއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް އޭނާ އަށް ތުހުމަތުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޮޑިޓަ ޖެނެރަލަކަށް ހުންނެވި އިރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބައްދަލުވާ ވަގުތު ފިޔަވައި ނާޒިމާ އެކު ވަކިން އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް ތަހުގީގު ކުރެއްވީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެއީ މަގާމުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ ގެއްލިގެންދާ އިރު ޒިންމާ އަދާނުކޮށް ހުންނެވުމަކީ ގަބޫލުކުރައްވާ ސިފައެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އޭނާ އޮޑިޓަ ޖެނަރަލްގެ މަގާމުން ވަކިކުރީ އެ ރިޕޯޓާ ހެދި އެވެ. މަގާމުގެ ގެއްލުވާލިއަސް ހިތާމަ ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ އޮޑިޓް އޭނާ ނުކުރެއްވި ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ދެއްވާނެ ޖަވާބެއް ނޯންނާނެ ކަަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އޮޑިޓާ ގުޅުވައި ނުހައްގު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުގައި ވެސް ހަގީގަތެއް ނެތެވެ. އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ޖޫނިއާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވި އިރު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތިބި ތަނެއްގައި އަންހެން މުވައްޒަފަކާ ސަމާސާ ކުރެއްވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި އެފަދަ އަމަލެއް އޭނާ ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ވެސް އޭގެ ފަހުން ކަން ނިޔާޒް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރެއްވި ވާހަކަ ވެސް އޭނާ ދޮގުކުރައްވަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން އޮޑިޓް އޮފީހުގައި އަދި އެހެން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބަވާނެ. އަޅުގަނޑަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮން ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއް ކަން ވެސް އެނގޭ. އެކަން އެގޮތަށް ކުރިއަސް އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ނެތް،" ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.