ޓެކްސީތަކުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާތޯ ބަލަން ފުލުހުން އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި

ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަށް ނެގޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅި އަގަށް ވުރެ ގިނައިން ފައިސާ ނަގާ ޓެކްސީތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.


ސަރުކާރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައިވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް ނެގޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގުތައް ކަނޑައަޅައި، އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެ އުސޫލު ބުނާގޮތުން އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަށް ނެގޭނީ 75ރ. އެވެ. އެއީ މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކަށެވެ. އެ އަގުތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޑްރައިވަރުން ވަނީ ކޯޓަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ވުރެ ގިނައިން ފައިސާ ނަގާ ޓެކްސީތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަގުތަކުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ރޯޑް ވާދިނަސް މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ އާއި އުފެއްދިތާ 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ އުޅަނދުތައް ދަތުރު ކުރެވޭތޯ ވެސް އެ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ޓެކްސީ އަގުތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޑްރައިވަރުން އިހްތިޖާޖަށް ނުކުންނަ ނިންމައި، އެންމެ ފަހުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިޔަސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ވަނީ އެ އަގުތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ކުރުމުގައި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ބޭނުން ކުރަން ވެސް ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފަ އެވެ.