ބްލޮކް މޯޑް ކޯސްތަކުން ޓީޗަރުން ރަނގަޅަށް ތަމްރީނެއް ނުވޭ: އައިޝަތު އަލީ

ބްލޮކް މޯޑަށް ހިންގާ ކޯސްތަކުން ޓީޗަރުން ރަނގަޅަށް ތަމްރީނު ނުވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅު ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް "ފޭސް ޓު ފޭސް" ތަމްރީނު މަދުވެގެން ތިން އަހަރު ވަންދެން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސްް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްކޮންފަރެންސެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތަމްރީނު ނުވެ ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިލީފް ޓީޗަރުންތަކެއް ވެސް ސްކޫލްތަކުގައި އެބަ ތިބި ކަމަށާއި އެއީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. ތަމްރީނު ނުވެ ތިބޭ ޓީޗަރުން ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައި ދިނުމަކީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދަރިވަރުން ކިޔަން ފޫހިވެދާނެ ކަމެކެވެ.

"ރަނގަޅު މުދައްރިސަކު ކްލާސްރޫމަކަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ބޭނުންވޭ ތިން އަހަރު ދުވަހު ފޭސް ޓު ފޭސްކޮށް އެ ޓީޗަރަށް ތަމްރީނު ދޭން. ބްލޮކް މޯޑަށް ހިންގައިގެން ނުވަތަ ސެމިސްޓާއެއްގައި ދެ ފަހަރު އައިސްފައި ލެކްޗަރާއަކާ ބައްދަލުކޮށްލާފަ އެ ކިޔަވައިދޭ ކިޔަވައިދިނުމަކުން ހަގީގަތުގައި ރަނގަޅު ޓީޗަރެއް ބިނައެއް ނުކުރެވޭނެ،" އައިިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިޝަތު އަލީ އަކީ ކުރިން މޯލްޑިވެސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން އަދި ފަހުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގައި ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނަ ފެށުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަންބޮޑުވުމަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނަން ނިންމީ ތަމްރީނު ވެފައިވާ ދިވެހި ޓީޗަރުން ނުލިބިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓީޗަރުން ގެންނަނީ ހަމަ އެކަނި އިންޑިއާ އިން ނޫން ކަމަށާއި ސަރަހައްދީ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް ޓީޗަރުން ގެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކުގައި އެ ދަރިވަރަށް ކިޔަވައިދޭ އެއްޗެހި އެހާ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ ސެކަންޑްރީ ގްރޭޑްތަކަށް ދިޔައިމަ ވެސް ހަމަ އެ ރިޕީޓްވެގެން ދާނީ. އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ ބިންގާ ރަނގަޅުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެގޮތުގެ މަތިން ވިސްނާފައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުން ޓީޗަރުން ގެންނަން ނިންމީ. ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މިނިސްޓްރީން ސަމާލުކަން ދޭނެ އެ ގެނެވޭ މުދައްރިސުންނަކީ ކޮލިޓީ މުދައްރިސުންކަން ކަށަވަރު ކުރަން،" އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިވެހި ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ވާ މިންވަރު މަދުވެެގެން އުޅެނީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ދާއިރާއާ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ނުލިބޭތީ އެވެ.

"އެ މަގަށް ވިސްނާފައި ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ޓީޗަރުންގެ އިނާޔަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމާ މުސާރަ ރަނގަޅު ކުރުމާ މިކަން ކަމަށް މި އެންފޯސް ކުރަނީ،" އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިޔަވައިދިނުމަކީ މީހުން ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާއަކަށް ހަދަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެެ.