ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު، ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ހައި ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް ފެޑްރިކާ މުގްރިނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ހެނދުނު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި މުގްރިނީ އާއި ރައީސް މަޝްވަރާކުރެއްވީ ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ރާއްޖޭން ކުރި މަސައްކަތް ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެެއްކެވި ވާހަކަައިގައި މުގްރިނީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއާއި އީޔޫއާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ހަރުދަނާ ބިންގަލެއް އެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރަން އަދިވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަހުރިކަން ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރާއްޖެއަށް އެކި ރޮނގުތަކުން ދެމުން އަންނަ މާލީ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުގްރިނީ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ. އެގޮތުން އީޔޫ އިން ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ދީފައިވާ 45 މިލިއަން ޔޫރޯ އަދި ގްރާންޓް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން 5 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މުގްރިނީ މިއަދު ވަނީ ރައީސްގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ދައުވަތަކަށް އެ މަޖިލީހުގައި އޭނާ މިއަދު ތަގުރީރު ވެސް ކުރެއްވި އެވެ.