އޮންލައިން ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަން މަޖުބޫރުކުރަނީ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭ ގާނޫނަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން އޮންލައިން ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ތަފްސީލްތައް ދެއްވަމުން ފައްޔާޒް މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަނީ މަދު ވިޔަފާރިތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބިލްގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާކަން މިނިސްޓްރީ އަށް އެނގުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފިހާރަތަކާއި ކެންޓީންތަކުން މިސާލު ނަންގަވަމުން ވިދާޅުވީ ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ތަންތަން މިއަދު ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހިފައި ވިޔަސް، ގަރާޖާއި ޓިއުޝަން ކްލާސްތައް ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މަޖުބޫރު ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ހުރި ވިޔަފާރިތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހާމަކުރަން ބިލުން ލާޒިމްކުރާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހަ ކަންކަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ބިލްގެ ބޭނުމަކީ އެއް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ބިލްގައި އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތް ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ

"ފިހާރައެއް ހުޅުވަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ. ހޮޓަލެއް ހުޅުވަން ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެ. މަހު ފީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަކީ އެ ހުޅުވާ އިރެއްގައި އަންގާލެއްވުން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު،" ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިއެއް އުވާލައިފި ނަމަ، އެކަން ވެސް އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާ ބިލުން ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓާ ކުރުމުގައި ފަސޭހަވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ އިރު، ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، ބިލްގެ ސަބަބުން މަހުން މަހަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާތައް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.