ޔާމީނަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ ހެކިބަސް މާދަމާ ނަގަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ހެކިބަސް ނަގަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކުރަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ނަމުގައި އޮތް އެކައުންޓަކަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރު ކުރުވި އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ. އެ ފައިސާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓަން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އެހެން ފައިސާތަކެއް އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަދި އެސްއޯއެފް އިން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އޭގެ އަސްލު އޮޅުވާލީ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ދައުވާގައިވެ އެވެ.

އެ މައްސަލާގެ މާދަމާ ބާއްވާ އަޑުއެހުމުގައި، ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދީބުގެ ހެކިބަސް ނަގަން ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދައުލަތާއި އޭނާއާ ދެމެދު ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ.

އެ އެއްބަސްވުން ހެދުމަށް ފަހު އަދީބު ފިލައިގެން ރާއްޖެ ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އޭނާ ރާއްޖެ ގެނެސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން އަދީބު މިހާރު ހުންނެވީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އަދީބު މިހާރު ބަންދުގައި ހުންނެވީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ ޅ. މާބިންހުރާގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގަ އެވެ.

އަދީބުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް ވެސް މާދަމާ ނަގަން ހަމަޖައްސައިފައިވެ އެވެ. އަދި ކުރިން ވެސް އެ މައްސަލައިގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުކުރި އޭސީސީގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދުގެ ހެކިބަސް ވެސް މާދަމާ ނަގަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް މާދަމާ ނަގާއިރު، އެ ދެ ބޭފުޅުން ޔާމީނާ މެދު އަދާވާތްތެރިކަން އޮވެދާނެތީ އެ ބޭފުޅުންގެ ހެކިންގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޯޓުގައި ކުރިން އެދުނެވެ. އެކަމަކު ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ޓީވީން ވަގުތުން ލައިވް ކުރަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.