ޖިއާންގެ އުފަންދުވަހު އިއްވާލީ އޭނާގެ ގުރުއާން ކިޔެވުން

ސްކޫލް އެސެމްބްލީގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޖިއާންގެ ހުވަފެނެކެވެ. އެކަމަކު އެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވުމުގެ ކުރިން މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ޑިސެމްބަރު މަހު އެ ކުއްޖާ ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.


ޖިއާންގެ އެ އުއްމީދު، ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ފުރިހަމަކޮށްދޭން އޭނާގެ މައިންބަފައިން ބޭނުންވެ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ނުވަ ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ފ. ނިލަންދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެސެމްބްލީ މިއަދު ފެށީ ޖިއާން ކިޔާފައިވާ ޤުރުއާންގެ ރެކޯޑިން އިން، އިއްވައިގެންނެވެ.

ނިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޖިއާންގެ މަންމަ، ޑރ. ފަރްޒާނާ ހުސައިން ބުނީ އެ ސެމްބްލީގައި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ޖިއާން ގިނަ ސޫރަތްތަކެއް ހިތު ދަސްކުރި ކަމަށެވެ. އެއީ އެފަދަ ފުރުސަތެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ތައްޔާރުވެފައި ހުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޖިއާން: އޭނާ މަރުވީ ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހިގެން

މިއަދުގެ އެސެމްބްލީއަށް ފަހު ޖިއާންގެ ކޮއްކޮ، އަޒާން ވަނީ، ޖިއާންގެ އުފަން ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރި ހަދިޔާ އޭނާއާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު ގްރޭޑު ދޭއްގައި ކިޔެވި ކުދިންނަށް ދީފަ އެވެ. ޗޮކްލެޓް ވޭފާ ރޯލްއާ އެކު އޭގައި ވަނީ ޖިއާންގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން އެދިފަ އެވެ.

ޔުނީކޯނަށް ގަޔާވާ ޖިއާންގެ ނުވަ ވަނަ އުފަން ދުވަހުގެ ތީމަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

"ޗޮކްލެޓުގައި ޖިއާން އުފަން ދުވަހުގެ ސްޓިކާ ތަތްކޮށް އެ ބެހީ އަޒާން. ޖިއާންއާ އެކު އެއް ކްލާހުގައި ކިޔެވި ކުދިންނާއި އެ ބެޗުގައި ކިޔެވި ކުދިންނާއި ޕްރިންސިޕަލް އަދި ޓީޗަރުންނަށް ވެސް އެ ހަދިޔާ ދީފައި ވަނީ،" ޑރ. ފަރުޒާނާ ބުންޏެވެ.

ހާއްސަ މުނާސަބަތުތަކުގައި ރެސްޓޯރެންޓަށް ދިއުމަކީ ޖިއާން ލޯބިކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެގެން މިއަދު ހެނދުނު އެ އާއިލާއިން ވަނީ ބޭކަރީއެއްގައި ވެސް ޖިއާންގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

"ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް އުފާވެރި އުފަން ދުވަހަކަށް އެދެން... މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި އަޒާން ވަނީ ޖިއާންގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައްޓެހިންނާ އެކު ޕާޓީއެއް އިންތިޒާމްކޮށްފައި. ޖިއާން ވަރަށް އުފަލުން ހުރިކަން މަންމައަށް އެނގޭ،" ފަރްޒާނާ، އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ.

ޖިއާންގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން

"ދަރިފުޅު މަތިން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނދާންވޭ. އެކަމަކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވަނީ އެންމެ ކަމެއް. އެއީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަދި އަޒާން. ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުއްޓަސް އުފަލުން ހުންނާނެކަން ޔަގީން."

ޑިސެމްބަރު 17 ގައި ކުރިމަތިވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ ހިނގީ، ވިޔަފާރި ދަތުރެއްގައި މާލެ އައިސް، ސައި ބޮއިިގެން ހިނގާފައި ދަނިކޮށެވެ.

އެ އިމާރާތް ހަދަމުން ދިޔަ ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ހަ މީހަކާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޕީޖީން ވަނީ ދައުވާއުފުލައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.