ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް

އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރާ މީހުންނަށް ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.


ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ފޮނުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން އަތޮޅުތައް ތަރައްގީކުރަން ގެންގުޅުނު އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން އިހްސާސްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ބުނެފައި ވެ އެވެ.

އެކި ކަންކަމުގައި މާލެއަށް ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ވެރިރަށް ތޮއްޖެހި، ގެދޮރުގެ ދަތިކަމާއި ކުލި ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށާއި ކުދިކުދި ތަންކޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ބަޔަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނަކުން އެކަށިގެންވާ ވަރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އެކަމަށް ވީހާ ވެސް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ގޮވާލާފައި ވެ އެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ މި ސަރުކާރުގެ މައި ވައުދަކަަށް ވާއިރު އެކަމާ ގުޅޭ މައިގަނޑު ހަތަރު ކަމަކަށް ރިއާޔަތްކުރަން ވެސް އެދިފައި ވެ އެވެ. އެއީ؛

1- ހައުސިން ނީޑްސް އަށް ބިނާކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރުން

2- ބިން ދަތިވެ، ބިން ހިއްކޭނެ ފަޅު ވެސް ނެތް ރަށްރަށުގައި، އެ ރަށްރަށާ ގާތުގައިވާ އެހެން ރަށްރަށާއިި ގުޅުވާލައި ބިން ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

3- ދިރިއުޅޭނެ އަމިއްލަ ތަނެއް ނެތް ނުވަތަ އާއިލާތަކަށް ދިިރިނޫޅެވޭ ވަރުގެ ކުދކުދި ތަންތަންކޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

4- މާލެ އާއި އެހެން ރަށްރަށާ ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ބޯހިޔާވަހިކަން ބިނާކުރާނެ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ފަރާތްތަކަށް ދިގު މުއްދަތުން ދައްކާ ހަލާސްކުރާ ގޮތަށް ލުއި ލޯނު ލިބޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިނުން

"އިސްވެ ދެންނެވި ކަންކަން ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ސަރކާރުގެ އިދާރާތަކުން މި ކަމުގައި ކުރައްވަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގެ މުހިއްމުކަން މި މަޖިލީހުން ފާހަގަކޮށް، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން މި ކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ގޮވާލަމެވެ،" ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

މަޖިލިހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ގަރާރުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން އޮންނާނެ އެވެ.