ޚަބަރު / އެމްއޭސީއެލް

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު މީހަކަށް ހަމަލާ ދިން މައްސަލަ ބަލަނީ

ކަސްޓަމަރަށް ހަމަލާ ދިން އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފު

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ މުވައްޒަފަކު ޑިއުޓީގައި ހުރެ މީހަކަށް ހަމަލާ ދިން މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު ހަމަލާ ދެނީ ކުންފުނީގެ ކާގޯ ސާވިސް އޭރިއާގައި ހުރި ބިދޭސީއަކަށެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި، އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ދައްކާ ވާހަކަތަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި އޭނާ ގައިގައި ޖަހާނެ ކަމަށް ކުރިން ވެސް އެ މުވައްޒަފު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ ކޯޕަރޭޓް ކޮމިއުކޭޝަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ހަސަން އަރީފު ވިދާޅުވީ، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު މީހަކަށް ހަމަލާ ދިން އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފު ކަސްޓަމަރުންނާ މެދު އަމަލު ކުރި ގޮތަކީ އެމްއޭސީއެލް އިން ބަލައިގަންނަ އަމަލެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފަކު މީހަކަށް ހަމަލާ ދެނީ

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފަކު އެފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ދެރަވާ ކަމެއް،" ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމަލަދޭ ވީޑިއޯ އާންމުވެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަންނަނީ އަނިޔާ ލިބުނު ބިދޭސީ މީހާ އަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

40 ކޮމެންޓް, 126 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 16%
icon sad icon sad 8%
icon angry icon angry 76%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަސަންކަލޯ

10 September 2019

އެމްއޭސީއެލް އެޗްއާރް ފެއިލްވެފަވަނީ . ވީމާ ތިކަހަލަ ކަންތައްވަނީ .

The name is already taken The name is available. Register?

މަރިއްޔާ

10 September 2019

މިހާ މަތީގަ ހުންނަ މީހާގެ ނަން ހިމަނާލަ ބަލަ. ހުރި ފެންވަރެއް ވެސް އެނގިދާނެ އޭރުން. މައިންބަފައިން ދަރިން ތރަުބިއްޔަތު ކުރުމުގަ ފެއިލްވެފަ

The name is already taken The name is available. Register?

އިހުސާނާ

09 September 2019

މުސްލިމުންނަށްވެ ތިބެ ދިވެހިންނަނކީ ވަރަށް ނަސްލީ އިމްތިޔާޒުގެ ބޮޑު ބަޔެއް! ބަލަމާ ހިނގާ އަހަރުމެންގެ އަމިއްލަ ނަސްލުގެ މީހުންނާ ދޭތެރޭވެސް ދެކޭ ގޮތް! ރަށަކުން އަދި ޚާއްސަ ކޮށް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގެ މީހުންނާ މެދު މާލޭގެ މީހުން ދެކޭ ގޮތް ވަރަށް ތަފާތު! ލާމު އަތޮޅުން ދެކުނު މީހަކާ އިންނަން އުޅުނަސް އެ ނިމުނީ! އަސްލުގަ ހަޤީޤަތުގަ ކަންވެސް ވެފަ ހުންނަނީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަންނޭނގެ! އެހެންވީމަހެން ހީވަނީ ދެކުނު މީހުންނާ ގުޅިގެން ނޫލެން މީހުން ބުަނަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނެގުނުކަތީބު

09 September 2019

ތިންތަނަކީ ވަރަށް ވިޔާނުދާކޮށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ނަގާގޮތަށް ހިންގާ ތަންތަން. ކޮންދުވަހަކުންބާ މިކަންކަން ރަނގަޅުވާނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ސުމޮންދު

09 September 2019

އަހަރެން ވާހަކަދައްކަނީ، ބޭބެޖަހަނީ، އަހަރެން މައްސަލަޖައްސަނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ނަން

09 September 2019

މިކަހަލަ މީހުން މިހާރު ބައިވަރު އުޅޭ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި. މާގަދަ ބައެއް މިއީ. މަގުމައްޗަށް ނިކުމެލިއަސް ހުސް މިކަހަލަ މީހުން ފެންނަނީ. ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކޮށްފައިތިބި ގޮތުން މިހެން މިވަނީ. ވަރަށް ދެރަ މިގޮތަށް ދިވެހިން އުޅޭތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

މިނިވަން ހިޔާލް

09 September 2019

ދިވެއްސަކަށްވެހުރެ ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްނޫންމި ބުނަނީ އެކަމަކު ދިވެހިންނަކީ ވަރައް ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭބައެއް. ހަމުގެ ކުލަ ދޮންވެއްޖެޔާ އޯކޭ. ކޮންމެއަކަސް އެސްވެސް ހާލަތެއްގައި ގަޔަށް އަތްލާކަށެއް ނުޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަރިއްޔާ

10 September 2019

ވަރަށް ބޮޑު ހަޤީގަތެއް. ސަރުކާރު ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ ވެސް ޙާލު. ދަރިންނަށް މައިން ބަފައިން ދީފަ ހުންނަ ތަރުބިއްޔަތު މިފެންންނީ

The name is already taken The name is available. Register?

މީޒާ

09 September 2019

ކަސްޓަމަރުންނަށް ސަރވިސްދޭ ތަންތަނުގަ މަސައްކަތްކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މިފާޑަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ގަޔަށް އަތްލާ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ކުރީގަ އަދާކުރި ވަޒީފާތަކާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދޭ! ބީ.އެމް.އެލް އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގަ ވެސް މީނަ މަސައްކަތް ކުރި. ކަސްޓަމަރުން ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް މައްސަލަ ޙައްލު ކުރާނެގޮތްތައް ހުރޭ ގަޔަށް ބޮލަށް ނާރާވެސް! ކުރިން ކިތަންމެ ނަން ހިނގާ ތަންތަނުގަ މަސައްކަތް ކުރެވުނަސް ދަސްވި އެއްޗެއް ނެތްކަމަށް ޖަހާތި ސީވީގަ ދެން!

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮތަނބިރި

09 September 2019

ބިދޭސިންގެ ދުއްޕާން މިހާރު އެވަންނަނީ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ތެރެއަށް. ނުޖަހާނެ ބިދޭސީމީހާ އެތަނުގައި ކޮންމެވެސް ހާޖާނެއް ނުހިންގަންޏާ. މިމަންޒަރު ބަލަން ތިބެންވީތޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނެޑް

09 September 2019

ބިދޭސީ އަނގަބަހުން ވާހަކަ ދެއްކީ. ދިވެހި މީހާ ޖެހީ. ކަލެއަށް ގޯސްވީ ބިދަެސީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މޮހިތު

09 September 2019

ކޮތަނބިރި އަދިވެސް ގޯނިން ނިކުންނަން ނޭގިފަ. މިއީ އަހަރެމެންގެ ވިސްނުން ހުރި ހިސާބު

The name is already taken The name is available. Register?

މަރިއްޔާ

10 September 2019

ނަސްލީ އިމްތިޔާޒް ބޮޑުވިއަސް ތީ ބޮޑުވަރު. ތިހާ ޔަޤީން ކަމާއެކު ބުނަން ކެރުނީތީ ހައިރާން ވަން. ރާއްޖެން ބޭރުގަ ކަލޭގެ މީހަކަށް މިހެން ވިނަމަ ވެސް ބުނާނަންތަ ހައިޖާނެއް ހިންގީމައޭ ޖެހީ

The name is already taken The name is available. Register?

އޯކޭ ސަރުކާރު

09 September 2019

ބޭރު މީހުން ކުޑަކުދިންނާއި ބެހުނަސް އޯކޭ. ވައްކަން ކުރިޔަސް އޯކޭ. ވިސާނެތި މިގައުމުގައި އުޅެ މީހުންނާއި އިނދެ ދަރިން ހަދައި ވިޔާފާރި ކުރިޔަސް އޯކޭ. ބޭރުމީހަކާއި ހެދި ދިވެހިންގެ ވަޒީފާފެއްލުން ؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ވޯލް

09 September 2019

ކަލޯ ތީ މިއަދު މެންދުރު ވިހޭ ކުޑަ ބޭބީ އެއްތަ؟ އެމީހުން ރަަާއްޖެ އަންނަނީ ސަރުކާރުން އެކަން ކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަ އޮތީމަ އެންނު، އެމިހުން ގެނެސްފަ މަގުމަތީ ކުރީމަ ދެން އެމީހުނއ އަމިއްލައަށް ފުރާގެން ދެވޭތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބޗދފގދހދހހހެހހއ

09 September 2019

ދިވެހިން ވެސް ބެހޭ.. ދަރިންގެ ބައްޕައިން ވެސް ބެހޭ..ވައްކަންވެސް ކުރޭ..އެހެން ޤައުމުތަކަށް (މިސާލަކަށް ސީރިޔާ އަށް) ވެސް ވަދޭ. އެންމެ ފަހުންވެސް މިތާ ނައިބު ރައީސް ކަން ކުރި މީހެއް އެކަމާ އޅުނު. އެހެންވީމާ ވިޔާނުދާކަމެއް ކޮންމެ މީހަކު ކުރިޔަސް ގޯސް. ޑޯންޓް ބީ އަ ރޭސިސްޓް

The name is already taken The name is available. Register?

މުޖުނޫ

09 September 2019

"ވޯލް" މަޝަށް ހީވަނީ ކަލޭ ކަންނޭގެ ދެންމެ ވިހެއީ. މީގެ ގިނަ މީހުންނަކީ ވަގަށް އުޅޭ މީހުން. ހަމަ ރަގަޅަށް އެވީ. ބިދޭސިންގެ ނުފޮރުއްޕާން މިހާރު މާ ބޮޑުއެބަވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖާވިދު

09 September 2019

އެއީ އަހުރުމެންގެ މައްސަލަ އެއް

The name is already taken The name is available. Register?

މަރިއްޔާ

10 September 2019

ވަޒީފާގަ ބަހައްޓާ ފެންވަރުގެ މީހުނެއް ނޫން އެއީ. ބޭރަކަސް އެތެރެއަކަސް ކަސްޓަމަރެއްވާނީ ކަސްޓަމަރަކަށް. ގައިގަ އަތެއް ނުލެވޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!