ސައުދީ އަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ހިންގާ ތެޔޮ ސާފުކުރާ ކާރުޚާނާތަކަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.


ސައުދީ އަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ މުހިއްމު އިންފްރާސްޓްރަކްޗާތަކަށް ދިން އެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވުމުގެ އިތުރުން ސަރަހައްދީ ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސަރަަހައްދީ ހަމަޖެހުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅޭނެ އަމަލެއް ކަމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

"ސަރަހައްދީ ހަމަނުޖެހުމަށް ހައްލެއް ހޯދަން ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަައުން ކުރާ މަަސައްކަތްތަކަށް، އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ، ޓެރަރިޒަމްގެ މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނުބައި އަސަރެއް ކުރާނެ އެވެ،" ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

ސައުދީގެ ތެޔޮސާފުކުރާ ކާރުޚާނާތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓައިލަން ޖެހުނެވެ.

ޔަމަނުގެ ހޫތީން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ހަމަލާ ދެނީ ޔަމަނުގައި ހިނގަމުންދާ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ސައުދީން ބައިވެރިވާތީ އެވެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ، ޔަމަނުގެ ރައީސް އަބްދުއް ރައްބު މަންސޫރު ހާދީ އަށް އެހީވާން ސައުދީން ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ޔަމަނުގެ ބޮޑުބައެއް ހަލާކުވެ، އެތައް ހާސްމީހުނެއް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޔަމަނުގެ އެތައް މިލިޔަން މީހުންނެއް ބަނޑަށް ވެސް ޖެހުނެވެ.