ސިކުނޑި އާއި މައިބަދައިގެ ބޮޑު ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ސިކުނޑި އާއި މައިބަދައަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބާއްވާ ތިން ވަނަ ކޮންފަރެންސް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން 300 ވަރަކަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ބައިވެރިވާ މި ކޮންފަރެންސް ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލެވެ. އޭނާގެ އިތުރުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ ދެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުން ބޭފުުޅުން ވެސް އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ކޮންފަރެންސްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި، އިއްޔެ އޭޑީކޭގައި ވަނީ، ފޭސްބުކުން ލައިވްކޮށް، މާބަދައިގެ ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފަ އެވެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު، ކޮންފަރެންސްގެ ބައެއް ބައިވެރިން، އޮޕަރޭޝަންގެ ޑޮކްޓަރުންނާ ސުވާލުކުރި އެވެ.

އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ މިފަހަރުގެ ކޮންފަރެންސްގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން 40 އަށް ވުރެ ގިނަ މާހިރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިއީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވާނެ ކޮންފަރެންސެއް ކަމަށެވެ.

ދިވެހިންނަށް ޖެހޭ ސިކުނޑި އާއި ނާރުގެ ބަލިތަކާއި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޭޑީކޭއިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާތަކެއްގެ ކަރުދާސް ވެސް މި ކޮންފަރެންސްގައި ހުށަހަޅާނެ އެވެ.

އޭޑީކޭގެ ސީނިއަ ނިއުރޯ ސާޖަން ޑރ. އަލީ ނިއާފް ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭޑީކޭ އިން ހުށަހަޅާ ދެ ކަރުދާސް އެކުލަވާލީ ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ދިސާރާކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މުޅިން އާ ހޯދުންތަކެއް ހިމެނޭނެ ކަރުދާސްތަކެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.