ޚަބަރު / އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ: އެކަކު މަރުވެ، އެތައް ގެއެއް އަނދައިހުލި!

މުޅި ސަރަހައްދަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިފައި

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

154 comments
sad icon 92%

ހެންވޭރުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ ކައިރީގައި ހުރި ތަންތަނަށް އަލިފާންގަނޑު ފެތުރެން ފަށައިފި އެވެ.

154 ކޮމެންޓް, 745 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 5%
icon sad icon sad 94%
icon angry icon angry 1%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަމަހަމަ

21 September 2019

ކަބަލުން ހޮޅިތައް ހިފައިގެން ފިރިހެނަކަށް ދޫނުކޮށް އަލިފާން ނިއްވަން އުޅުނީމަ މިކަން މި ކޮންޓްރޯލް ވީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނީރާ

21 September 2019

ލީލާ އެބުނީ ދޮގެއްނޫން. ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ ބާނީ ރައީސް ޔާމީން 5 އަހަރު ވެރިކަން ކޮށްފަ ވަޑައިގެންނެވި އިރު ކެމިކަލް ގުދަންތައް މީހުން ދިނޫޅޭ ދުރު ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ނުކޮށް އަވަށު މެދުގަ ބެހެއްޓީ ސިންގަޕޫރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ތަރައްޤީ ކޮށްލަންވެގެންދޯ ލީލާ. ލީލާ އެބުނާ ތަރައްްޤީ ގެ ކުލަވަރު ދޯ ފެނިގެން މިދިޔައީ. އަނގަ އޮތީމާ ވާހަކަ ދައްކަންވާނެ މިވަރުންވެސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހީރާ

21 September 2019

ހުރި ހިތާ މައެއްގެ ބޮޑުކަ މާއޭ! ޒިން މާއަދާނުކުރެވިފަ މިއޮތީ!

The name is already taken The name is available. Register?

Jerry

21 September 2019

The name is already taken The name is available. Register?

ލީލާ

21 September 2019

ތިޔަވަރު ވެސް ވީ، ގައުމުގެ ތަރައްޤީގެ ބާނީ ރައީސް ޔާމީން އެޅުއްވި ބުރިޖުގެ ސަބަބުން. އެއަރޕޯޓް ފޯމް ޖަހާ ވެހިކަލްތައް އަލަށް އެއާދެވުނީ ބުރިޖު ހުރަސްކޮށް އެންމެ 5 މިނިޓުން. މިއަދު އެނގިއްޖެ ޔާމީނު އެއީ ޤައުމުގެ ކިހާވަރެއްގެ ރައްޔިތެއްކަން. އަދި ބަޔަކު އޭނާ ފްރޭމްކޮށް ޝަރީޢަތެއް ހިންގިޔަސް. އެއީ ދިވެހިން މިއަދު މިދެކޭ ތަރައްޤީގެ ބާނީ. ހަޖަމް ނުވާ ބަޔަކު އުޅުނަސް ޙަޤީޤގަތްވާނީ ޙަޤީޤަތަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ރާޖާ

21 September 2019

އަދި އައީ ޔާމީންގެ ޒައާމަތުގަ ހޯދާފަ ހުރި އެއްމެ ފަހުގެ ފަޔަރ ވެހިކަލްތައް. ކުރީގެ ދަބަރަށްވެފަ ހުރި ޑަމްޕަރުތައް ކަނޑުމަގުން އައިސް ތިޔަކަން ކުރަން އުޅުނުނަމަ މުޅި އެކޮށި އެއްކޮށް އަނދާ އަޅިއަށް ވީސް. ޝުކުރިއްޔާ ތަރައްގީގެ ބާނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަމަހުން ދަވާލި ޗޯރު

21 September 2019

ނުވާނެ ހަޖަމެއް މިއުޅޭ ރީނދޫ ކޮހުންނަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ހާސަރު

21 September 2019

ތިގުދަންތައްތީ ކޮންބައެއްގެ މުދާލާފަ ހުރިތަނެއްކަން އެއްވެސް ބަޔަކު ނުބުނަނީ އަޅެކީއްވެ!؟ އެމީހުން މިހާދިސާ ހިގީމަ ބަޔަކަށް އަޅާލިތަ؟! ހަމަ ގައިމުވެސް އެއީ ފުއްދުންތެރިން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރުމަ

21 September 2019

މާލެ ކަހަލަ ތޮއްޖެިހިފައޮންނަ ތަނެއްގާ އަލިފާން ނިވާލަންބޭނުންކުރަންވީ ޑީއެސްޕީއޭ 5 ކަހަލަ ޓެކްނޮލޮޖީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަންނަ ނުދަންނަ

21 September 2019

ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ތަނެއް އަދައި ހުލިވީމާ އެވާހަކަ ލިޔެވިދާނެ. މިކަމުގެ ހައްލަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިސްލާހުވުން. ވޯޓު ހޯދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ރަށެއްގައި އިލޮއްޓެއް ވިއްދައިގެން ކަމެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންނަށް އުޅެވޭނެ ހައެއްކަ ރަށް ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީކުރަން ބަޖެޓް ނުހެދުމުގެ ނަތީޖާ. ޖަޒީރާ ރާއްޖެއޭ ކިޔައިގެން ކޮންމެ ރަށެއްގައި އިލޮއްޓެއް ވިއްދާނަމަ ދުވަހަކުވެސް ހައްލެއް ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ލަންޑަން ބޯއި

21 September 2019

ވެރިކަންކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރަންފެނޭ. މާލޭ މާލޭގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން ފުނި ޖެއްސުމުގައި. ވެރިކަން ކުރާ ރަށަށް ވާތީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް މިރަށަށް ވެރިކަންކުރާތީ. އަހަރެން ބޭނުމީ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރަން. މިނޫން ދުވަހެއް ދެކެން ބޭނުން. 7 ގޭގައި 500 ކައެއްހާ މީހުން އެބަތިއްބޯ، ކުޑަ ރަށެއްގެ އާބާދީ އެންނު. މިކަން މިއީ މައްސަލައަކަށް ވާ ބަޔަކު މަޖިލީހެއްގަވެސް ނޫޅޭނެއޭ އަދި. ކީއްވެ؟ ވެރިކަން ކުރާ ރަށްވީމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދަންނަ ނުދަންނަ

21 September 2019

މިއީ ސަތޭކައިގެ ކޮމެއްޓެއް. ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކަންކުރަނީ މިހެން. އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގޓަން ފުރުނީމާ ވޮޝިންގޓަން ޑީސީއަށް، ޕާކިސްތާނުގެ ޕިޝާވަރު ފުރުނީމާ އިސްލާމް އާބާދަށް، އިންޑިޔާގެ ދިއްލީ ފުރުނީމާ ނިއުދިއްލީއަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ. މެލޭޝިޔާވެސް ހަމަ މިގޮތް. މިހާރު މިސްރާއި އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ވެރިރަށެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއޮތީ ފަށާފައި. ކުރިޔަށް މިއޮތް ވިއްސަކަށް ތިރީހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުތަކުގެ ވެރިރަށް ބަދަލުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަދަވަނީ

21 September 2019

ވެރިކަން ކުރާ ރަށް އޮންނާނީ ވެރިކަންކުރާ ރަށުގެ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް އިން ޝާ ﷲ. އެކަމަކު އެހެން ރަށްތައް ވެސް ތަރައްޤީ ކުރަންވީ މިސާލަކަށް ހުޅުމާލެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޑެލްބޯއި

21 September 2019

ގުދަންތަކުގައި ހުރި ފްލޭމަބަލް ތަކެތި، ދަވާދު، ތިނަރު، ސޮލިގްނަމް އަދި މިނޫން ވެސް މިޒާތުގެ ތަކެތި، ވަގުތީ ގޮތުން ތިލަފުއްޓަަށް ކޮންޓޭނަރުތަކެއް ގެން ގޮސްފައި މިއަދު ވެސް އެތަކެތި މާލެއިން ބޭރުކޮށް މިބުނި ކޮންޓޭނަރ ތަކުގައި ގުދަން ހެދެން ދެން ބަހައްޓަން އަންގަންވީ. އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ ސަރުކާރުން އެކަން ކޮށް ހިނގި ޚަރަދު އެމީހުން އަތުން ހޯދަންވީ. ހައްލު ކުރުމަކީ އުނދަގޫކަމެއް ނޫން. ބޭނުމީ ވިލްއެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!