އެންމެ ފުރަތަމަ ރޯވީ ފެހި އާބާދަކު ނޫން

ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ ފެށިގެން އައީ ހ. ފެހި އާބާދުގައި ހަދާފައިވާ ކެމިކަލް އެއްޗެހި ރައްކާ ކުރާ ގުދަނެއްގައި ރޯވެގެން ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލެވުނަސް، އެއީ ތެދު މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ.


ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރޯވީ ފެހި އާބާދުގެ ތިރީގައި ހަދާފައިވާ ގުދަނެއްގައި ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބުނެފައި ވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދިން ގޮތުގައި، އަލިފާން ރޯވީ އެގޭ މަގުގެ އަނެއް ފަޅީގައި ހުރި ކެމިކަލް ރައްކާ ކުރާ ގުދަނެއްގަ އެވެ. އަދި ފެހި އާބާދުގައި ރޯވީ އޭގެ މާފަހުން ކަމަށް އެ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު މިއަދު ބުންޏެވެ. މި ކެމިކަލް ގުދަން ހުރީ ތިލަފުށި ނަމަކަށް ކިޔާ ގެއެއްގައި ޓިނުން ހަދާފައިވާ ތިން ބުރީގެ އިމާރާތެއްގަ އެވެ.

"އެ ތިން ބުރި ވެސް އެއީ އެ މީހުންގެ ތިން ފްލޯ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

ތިލަފުށީ ގޭގައި ޓިނުން ހަދާފައިވާ އެ އިމާރާތް އަނދައި ހުލިވިޔަސް، އަދިވެސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ތިރީގައިވާ މި ވާ ޗާޓާ ހަވާލާދީ، އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި، ތިލަފުުށީ ގޭގެ ކުރިމަތިން ފެހި އާބާދާ ޖެހިގެން ދެކުނަށް ހުރި، ގަޒްވިން އާއި އަދޫ އާއި އީރާނުގޭގެ އިތުރުން ރަދުވާނިއާ އިމާރާތް ވަނީ އަނދައިފަ އެވެ. އަދި ތިލަފުށި ގެއާ ޖެހިގެން ހުރި މާޓިންގެ އިން ފެށިގެން ގޮސް ހުޅަނގަށް ހުރި އަލްފާ އާ ހަމައަށް ވަނީ އަލިފާނުގެ އަސަރު ކޮށްފަ އެވެ. އެ ގެތަކުގެ އިތުރުން ތިލަފުށީގެ ބިތްދޮށުން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ގެއަށް އަސަރުކޮށް، ކޯލް ފީލްޑާ ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތަކާއި ބިތްދޮށުގައި ހުރި ދެ އިމާރާތް ވެސް ވަނީ އަނދައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަމަ އެތާނގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތެއްގެ އޮނިގަނޑު އަރިއަޅާލައި އެހެން އިމާރާތެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ވެއްޓިފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގެ ވެސް ދެ ބުރި ގައިމު ވެސް އަނދައިހުލިވި، އެ މަގުގައި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ސައިކަލްތައް ވެސް އަނދައިގެން ދިޔަ،" ފެހި އާބާދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ބުންޏެވެ.

ދިހަ ބުރީގެ ފެހި އާބާދުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން އަންހެނަކު ބުނީ އިރާކޮޅު، ހަތެއް ޖަހާ ބޮޑުވި ފަހުން ކޮޓަރީގައި ހުއްޓާ އޭނާގެ 16 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު "އަލިފާނޭ" ކިޔައި ހަޅޭއްލަވައިގަތް ކަމަށާއި އޭރު ގޭތެރެއަށް ދުންގަނޑު ވަދެގެން އަންނަނީ ކަމަށެވެ. ސާދަ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިޔަކު ވެސް އެ ވަގުތު ގޭގައި ހުއްޓެވެ.

"ބަދިގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލައިފައި ބަލާލި އިރު އަލިފާންގަނޑު ކުރިމަތިން ފެނޭ،" އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. "ދެން އަވަސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑު ބެލީ އެތަނުން ނުކުމެވޭތޯ."

އަވަސް އަވަހަށް ބުރުގާ އަޅައިގެން އޭނާ ނުކުތް އިރު، ގޭގެ އެހެން ފްލޯތަކުން މީސްމީހުން ދުވަމުން ދުވަމުން ސިޑިން ފައިބަމުން ދެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ހާސްވެފައި ހުރިލެއް ބޮޑުކަމުން މީހަކަށް ވެސް ގުޅަން ހަނދާން ނުވި ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތް އިރު މަގު މެދަށް އޮތީ ހުޅުގަނޑު ފެތުރި، މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ހުރި ސައިކަލްތަކުގައި ހިފާފައި،" އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ. "އޭރު އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޅިން އެއްވެސް ގެއެއްގައި އަލިފާނެއް ނުހިފާ."

އެކަމަކު އެ ސަރަހައްދަށް މީހުން ޖަމާވެ، ސައިކަލްތައް ނެގޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ތަން އޭނާ އަށް ފެނުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ސައިކަލް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ސައިކަލް މި ހާދިސާގައި ސަލާމަތެއް ނުވި އެވެ.

"ސައިކަލްތަކުގައި ރޯވެ، އެ އަލިފާންގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޭގެ ފަޅިއަށް ދިޔައީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަނދައިގެން ދިޔަ ގެތަކަށް އަދިވެސް މީހުންނަކަށް ނުވަދެވެ އެވެ. އެހެންވެ، އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓް އަނދައިގެން ދިޔަކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ވެސް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް އެއްކަމެއް ޔަގީނެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ހުންނާނެ،" މިހާރު ތިމާގެ މީހެއްގެ ގޭގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހުރި މީހާ ބުންޏެވެ.

އަނދައިގެން ދިޔަ ސަރަހައްދު ވަށައިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަންނަނީ ފޯރިމަރަމުންނެވެ. އެހެންވެ، އަނދައިގެން ދިޔައީ ކިތައް ގެ ކަމެއް، އަދި ގެއްލުން ލިބިފައި ވަނީ ކޮން ގެތަކެއް ކަމެއް ވެސް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ ސަރަހައްދަށް ނުވަދެވޭތީ ނޫސްވެރިންނަކަށް ވެސް އެ މަންޒަރެއް ނުފެނެ އެވެ.