ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ޕޭޖް ފޭސްބުކުން ނަގައިފި

އިސްލާމް ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހިންގަމުންދާ ދިވެހި ޕޭޖް، ފޭސްބުކުން މިރޭ ނަގައިފި އެވެ.


ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ދިވެއްސަކު ހިންގާ އެ ޕޭޖު ފޭސްބުކް އިން ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީންނާއި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރި ކަމަށާއި އެގޮތުން ފޭސްބުކް އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އެ ޕޭޖު މިހާރު ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ޕޭޖު ނެގި ނަމަވެސް އެފަދަ އެހެން ޕޭޖުތަކާއި ވެބްސައިޓުތައް އަލުން އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެކަން ނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން އެދެން ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން ބޭނުން ކުރުން. އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާ އަށް އެއްޗެހި ކިޔުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ'' މަލީހު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ޕޭޖު ހިންގާ މީހުން ހޯދި ދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ކުރަން އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޖުހާ"ގެ ނަމުގައި ހިންގި އެ ޕޭޖު ފޭސްބުކްއިން ނެގި ނަމަވެސް އެ ފަދަ އެހެން ޕޭޖެއް މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފަ އެވެ.