ފަސް ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިންކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ފަސް ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ޑިޒައިންކޮށް އެންވަޔަރަމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދަން މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.


މި މަޝްރޫއުތައް ހަވާލުކުރީ ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޑެންމާކް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލަމެއާ ގްރޫޕް އެންޑް ނިރާސް އޭއެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށެވެ. މި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ މ. އަތޮޅު މުލަކާއި ދިއްގަރު އަދި ކޮޅުފުށީގެ އިތުރުން ތ. ބުރުންޏާއި އެ އަތޮޅު ވަންދޫގަ އެވެ.

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން، ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ޓްވީޓް

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަޝްރޫއުތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެތަނުގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ހަމީޒެވެ.

މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރި އެވެ. އެއީ މ. އަތޮޅާއި ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ މަޝްރޫއުތައް ވަކި މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާތީ އެވެ.

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި މަޝްރޫއުތައް ފުރިހަމަކުރަން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ތިން މަސް ދުވަސް ތެރޭ ކަމަށެވެ. މ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މި މަސައްކަތް ކުރަން 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި ވާއިރު، ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މި މަސައްކަތް ކުރަން 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ.