ޚަބަރު / ދ. މީދޫ

މޯޑުގެ މަރު: ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ފެށުނީ ކުއްލިއަކަށް

ޝިއުނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ މޯޑާ އެކު އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު

ފިރިމީހާ މުހައްމަދު އިސްމާއިލް (މޯޑު) އަށް އާދަޔާ ހިލާފު ގޮތްތަކެއް ވާން ފެށިކަން، އަންހެނުން އައިމިނަތު ޝަނާއަށް ފުރަތަމަ ނޯޓިސް ކުރެވުނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ. މާ ގިނައިން ފާހާނާއަށް ދެވުމާއި ހޮޑުލެވުމެވެ. އޭރު ޝަނާ ހުރީ، ދެމަފިރިންގެ އަލަތު ދަރިފުޅު ވިހަންވެގެން މާލޭގަ އެވެ. ފިރިމީހާގެ ހާލަތު އެނގުމާ އެކު، މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޓެސްޓްތައް ހެދި އެވެ.

މޯޑުގެ ލޭގެ ޓެސްޓްތަކުން އޭނާގެ ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުފެނެވެ. މޯޑުގެ އުފަން ރަށް ދ. މީދުއަށް ދެމަފިރިން އެނބުރި ދިޔައީ ޑިސެމްބަރު 26 ގައި، އަންހެނުން ވިހައިގެން ރަނގަޅުވެ، ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު އެވެ. ކައިވެންޏަށް ނުވަ އަހަރު ފަހުން ލިބުނު ދަރިފުޅަކީ، ދެމަފިރިންގެ ހަޔާތުގައި އާ އުއްމީދުތަކެއް އުފެދި، އުފާވެރިކަން ބޮޑުވި ހަދިޔާއަކަށް ވިޔަސް، މޯޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވާން ފެށި އެވެ.

މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މޯޑު ގޮވައިގެން މާލެ އައިސް އޭޑީކޭއަށް ދެއްކީ، ހޮޑުލުމާއި ފާހާނާއަށް ދިއުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަވެގެންނެވެ. އޭޑީކޭގައި ހެދި ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު ޑޮކްޓަރުން ލަފާދިނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް، އިތުރު ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށެވެ.

އެ ބިރުވެރި ހަބަރު، މޯޑް، 30، އާއި ޝަނާ އަށް ލިބުނީ ކޮޗިންގެ އަމްރީތާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު އެވެ: މޯޑުގެ ސިއްހީ މައްސަލައަކީ ގޮހޮރުގެ ކެންސަރެވެ. އެއަށް ވުރެ ވެސް ހިތާމަވެރި އަދި ބިރުގަތް ހަގީގަތަކަށް ވީ، އެއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުޖެހޭ ބާވަތުގެ ކެންސަރަކަށް ވުމެވެ.

ޒުވާން މަސްވެރިޔާ މޯޑު ހޮސްޕިޓަލްގައި: ކެންސަރު އެނގުނު އިރު ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި

ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކޮށް، ވޭނުން ފުރުނު ގާތްގަނޑަކަށް އަށް މަސް ދުވަހުގެ ހިތްވަރަކަށް ފަހު މޯޑު ދުނިޔެ ދޫކުރީ އިއްޔެ އެވެ. ދަރިފުޅަށް ބަރާބަރު 10 މަސް ވީ ދުވަހު އެވެ.

ގޮޮތް ނޭނގުނު ސިއްހީ މައްސަލައެއް؟

ޝަނާ ބުނީ މޯޑުގެ ސިއްހީ މައްސަލައިގެ ހަގީގަތް ނޭނގި ދުވަސްތަކެއް ދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އެކި ޑޮކްޓަރުން އެކި ވާހަކަ ވެސް ދެއްކި އެވެ. ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅު އާދަތަކެއް ގެންގުޅުނު މޯޑަށް އެފަދަ ބައްޔެއް، ހަށިގަނޑަށް އަޅާނުލެވިގެން ޖެހުން ދުރުވާނެކަން، އޭނާ ދަންނަ މީހުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ފަސޭހައިން ނޭނގިދާނެ ފަދަ ކެންސަރަކަށް ވުމުން، މޯޑުގެ ސިއްހީ މައްސަލަ ދިޔައީ އޭގެ ހަގީގަތް އެއްވެސް މީހަކަށް އޭރު ރޭކާނުލި ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

"ގޮތް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއްގައި އުޅެފައި ފިރިމީހާ ވަކިވެގެން އެދިޔައީ. ޑޮކްޓަރުންނަށް ވެސް ސީދާ ވީ ގޮތް ބުނަން ނޭނގޭ ފަހަރުތައް ދިޔަ،" ޝަނާ ބުންޏެވެ.

ޒުވާން މަސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަށަށް މަޝްހޫރު މޯޑުގެ އަސްލު ބަލި އެނގުނު އިރު ކެންސަރުގެ ހާލަތު ވަނީ ސްޓޭޖް ހަތަރަކަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކެންސަރު ފެތުރިފައި ހުރި މިންވަރަށް ބަލާފައި އަމްރިތާގެ ޑޮކްޓަރުން، މޯޑު ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެ ކަމަށް، ދިނީ "އެންމެ ގިނަވެގެން ވެސް ހަތަރު އަހަރު"ގެ މުއްދަތެކެވެ.

އުފަން ރަށް ށ. ފޯކައިދޫ ދޫކޮށް ޝަނާ މީދުއަށް ބަދަލުވީ ކައިވެންޏަށް ފަހު އެވެ. މީދޫގައި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފެށި އެވެ.

އިންޑިއާގައި ކީމޯ ތެރަޕީގެ ފަރުވާއަށް މޯޑު އެޕްރީލްއާ ހަމައަށް މަޑުކުރި އިރު އވެ. އޭގެ ފަހުން ކީމޯ ތެރަޕީއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން މޯޑު އައިސް ހުރީ ޝަނާގެ އާއިލާގެ މީހުންނާ އެކު، ހުޅުމާލޭގަ އެވެ.

ޝަނާ އޭނާގެ ވަޒީފާއަށް މީދުއަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ތިން ވަނަ ކީމޯ ދިނުމާ އެކު މޯޑްގެ ހާލަތު މާ ބޮޑަށް ދަށްވި އެވެ. އެއްވެސް ވަރަކަށް ކެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ކައިރީގައި ހުރެގެން ފިރިމީހާއަށް އަޅާލުން ނޫން ގޮތެއް ނެތުމުން، ޝަނާއަށް އެންމެ ފަހުން ޖެހުނީ ވަޒީފާ ވެސް ދޫކޮށްލާށެވެ.

ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އުއްމީދެއް، ޓްރީ ޓޮޕުން!

މޯޑުގެ ހާލަތާ މެދު ޑޮކްޓަރުން އުއްމީދު ކަނޑާލި ނަމަވެސް ޝަނާ އަބަދުވެސް ބެލީ އުއްމީދުގައި ހުރެވޭތޯ އެވެ. އެހެންކަމުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް މޯޑް ގެންދިޔަ އެވެ. ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުން އުއްމީދެއް ދިނެވެ. އޭނާއަށް ޖެހިފައި ވަނީ "ކެންސަރު ނޫން" ކަމާއި ގޮހޮރަށް "ޖެހިފައި ހުރީ ޓީބީ" ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނި ކަމަށް، ޝަނާ ކިޔައިދިނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި މޯޑުގެ އޮޕަރޭޝެއް ކުރި އެވެ.

"އޮޕަރޭޝަންކޮށް ބެލިއިރު ފިރިމީހާގެ ބަނޑު ތެރޭގައި އޮތީ ދޮސްލާފައި. ޑޮކްޓަރު ބުނީ 20 އަހަރު ވެއްޖެއޭ އޮޕަރޭޝަން ކުރާތާ، މި ހާލަތުގައި އޮތް އިންސާނެއް ނުދެކެމޭ،" ޝަނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ފިރިމީހާގެ ހާލަތު ފެނިފައި، ޓްރީ ޓޮޕްގެ ޑޮކްޓަރުން ވެސް މާޔޫސްވި އެވެ.

އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުކެވޭތީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ފިރިމީހާގެ ހާލު ދިޔައީ ދަށްވަމުންނެވެ. ދެން މަސައްކަތް ކުރީ ކާ ހޮޅި ގުޅައިގެން ކާން ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ހޮޅިން ވެސް ކާން ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އަނެއްކާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށް، ކާ ހޮޅި ބަނޑަށް ލެއްވި އެވެ.

"އޭގެ ފަހުން ދެ މަސް ތެރޭ ބަރުދަން އިތުރުވާން ފެށި. ފަސް ކިލޯ އިތުރުވި،" ޝަނާ ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވި އެވެ. އަނެއްކާވެސް ހާލު ދަށްވާން ފެށި އެވެ. ކުރިއާ ހިލާފަށް ދެން ފެނުނީ އަނގައިން ލޭ ވެސް އަންނަ ތަނެވެ. ބަލަބަލާ ހުއްޓާ މޯޑު ހިކި އަނަރޫފަވި އެވެ.

އަނެއްކާވެސް އިތުރު ފަރުވާ ދެވޭތޯ ޝަނާ އުޅެގަތެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދި އެވެ. ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށް ވާ އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ހުންނަ ގްލޯބަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން ފަރުވާ ރަނގަޅު ކަން އެނގުނެވެ. މޯޑު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ޓެސްޓްތައް ހެދީ މިދިޔަ މަހު އެވެ. ފުރަތަމަ ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް ބުނީ ކެންސަރު ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ލިވާއިން ޓިޝޫ ނަގައިގެން ހެދި ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު ކެންސަރުކަން ކަށަވަރުކުރި އެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމަކުން ދައްކައިދިނީ، މޯޑުގެ އަސްލު ބަލި ދެނެގަތުމާއި ކަށަވަރުކުރުމުގައި ސުވާލުތަކެއް މެދުވެރިވި ކަމެވެ. އެކި ޑޮކްޓަރުންގެ ތަޖުރިބާ އިން އެކި ނިންމުންތަކަށް ދެވިދާނެ ފަދަ އުނދަގޫ މައްސަލައަކަށް އެކަން ވި ކަމެވެ.

އާއިލީ ކަމެއް ބާ؟

ގްލޯބަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރުން ބުނި ކަމަށް، ޝަނާ ފާހަގަކުރި އެއް ކަމަކީ އެ ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ސަބަބެވެ: ކެމިކަލްގެ އަސަރުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ޝަނާ އާއި މޯޑުގެ އާއިލާއަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމެކެވެ.

ސްކޫލް ނިންމި ގޮތަށް މޯޑު ފެށީ މަސްވެރިކަމެވެ. އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކެމިކަލްއާ ސީދާ ގުޅުމެއް ހުރި އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއްގައި ދުވަހަކު ވެސް އޭނާ އުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. ސިނގިރޭޓާއި ފިޒީ ޑްރިންކްސް ބުއިން ފަދަ ކަމެއް ނުކުރެ އެވެ.

އެކަމަކު މޯޑުގެ އުމުރުން އެންމެ ފަސް އަހަރުގައި އޭނާގެ މަންމަ ކުއްލިއަކަށް މަރުވީ ބަނޑުގެ މައްސަލަތަކެއްގަ އެވެ. އެއީ ސީދާ ކޮން ސަބަބެއްކަން ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ. ކެންސަރަކީ ވާރުތަވާ ބައްޔަކަށް ވެސް ވުމުން ޒުވާން އުމުރުގައި މޯޑު ވެސް ދުނިޔެއާ އެ ވަކިވީ މަންމަ ތަހައްމަލްކުރި މައްސަލާގައި ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

މޯޑުގެ ހަނދާންތައް މީދޫގެ މަސްވެރިންގެ ހަނދާނަކުން ނުފިލާނެ އެވެ. އޭނާއަކީ ހީވާގި، ކެރޭ މަސްވެރިއެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީދޫ މަސްވެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފަތުރައިދިނުމުގައި ވެސް އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި އެވެ.

އެހެން މީހަކަށް ސީދާ ވަޒަންކޮށްލެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ހިތާމައެއް ޝަނާއަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ފިރިމީހާ ދެއްކި ހިތްވަރާއި ދިރިއުޅުމުގައި ކުރި އުއްމީދުތައް އޭނާއަށް އެނގެ އެވެ. އަދި މޯޑު އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަމާނާތް ވެސް ނުހަނު ބޮޑެވެ؛ ދަރިފުޅެވެ.

48 ކޮމެންޓް, 3362 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 1%
icon sad icon sad 99%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އެމްއެމްއައި

28 October 2019

އެހެންވެއްޖެއްޔާ މަސްވެރިއެއް ނަމަ އަދި އޭނާ މަސްވެރިކަން ކުރި ދޯންޏަކީ ފައިބަރު ދޯންޏެއް ނަމަ، އަދި އެފަދަ ދޯންޏެއްގައި ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ނަމަ، އެނާއަށް ކޮށްފައިވާ ކެމިކަލުގެ އަސަރަކީ ފައިބަރު ނުވަތަ އެޔާ ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއް އަސަރަށް ނުވެދާނެ ބާއޭ ހިތަށް އަރާ.. 2/2

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްއެމްއައި

28 October 2019

އެމަރުހޫމްގެ ފުރާނަޔަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވައި އޭނާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ޖަންނަތުލް ފިރްދައުސްގެ އަހުލުވެރިއެއްކަމުގައި ލައްވާންދޭވެ. މަސްވެރިއެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ، އޭނާ މަސްވެރިކަން ކުރަން ދިޔައީ ފައިބަރު ދޯންޏެއްގައިތަ؟ އަހަންނަނީ އެކްސްޕާޓް ކީއްކުރަން ފައިބަރުގެ އެއްވެސް އިލްމެއް ހުރި މީހެއް ނޫން. ނަމަވެސް ކެމިކަލްއޭ ބުނީމާ ހިތުގައި ހިނގި ޝައްކެއް ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން. ރާއްޖޭގައި ކުރާ ފައިބަރުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮލިޓީ ވަރަށް ދަށް 1/2

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލީ ޢީސާ

28 October 2019

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

The name is already taken The name is available. Register?

ފޭން

28 October 2019

ވވވވ ސޭޑް.... މިކަމުންވެސް އިބްރަތެއް ހާސިލް ކުރަމާ...ދުނިޔެ އަކީ ވަގުތީ ތަނެކެވެ. އަހަރުމެންނަށް މި އުޅެވެނީ އަދި އެންމެ ރަގަޅަކަށް ނޫން....ވަރަށް ވެސް އަސަރުކޮށްފި... މޯޑަށް ސުވަރުގޭގެ ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި..އަދި އާއިލާ އަށާއި ޝަނާ އަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި... އާމީން!

The name is already taken The name is available. Register?

ޑިގޭ

28 October 2019

ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ކިޔާލެވުނު އެއްމެ ހިތްދަތި - އެހެނަސް ފަށުވިކޮށް ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލްއެއް...! އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވައި - މަރުހޫމަށް ސުވަރުގެ ދެއްވާށި!

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަބްދުލްރަޙީމް

28 October 2019

މާތް ﷲ މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް އަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވާފާންދޭވެ. އަދި އާއިލާގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ކެއްތެރިކަންދެ އްވާފާންދޭވެ. އަދި އަހަރެމެން ދިވެހިންނަކީ ނަމާދުކޮށް ހެޔޮ ޢަމަލު ގނަކޮށް، ﷲ ނަހީކުރެއްވި ހުރިހާ ކަންކަމުން އެއްކިބާވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާފާންދޭވެ. އާމީން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރީތި މޫސަ

27 October 2019

ތީއަންހެނުންނަކީ ފިރިންދެކެތިހާލޯބިވާންވާނެ ތިއުޚްތާއަށް ހެޔޮރަޙްމަތްލައްވާ ފިރިމީހާގެ ފުރާއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތްލައްވާށީ އާމީން

The name is already taken The name is available. Register?

ޣހގގޗވ

27 October 2019

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެން

27 October 2019

ބަލި ކަށަވަރުނުކުރެވޭނަމަ، ބޭސްދީ ފަރުވާދިނުމަކީ އެކްސްޕެރިމެންޓް ހެދުން ނުވަތަ މެޑިކަލް ޖެގްލިޖެންސްކަމަށް ބެލެވިދާނެ، މިހެން ކަންތައްކުރުމުން، ރަނގަޅުުވުމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަފަހަރު ބަލިމީހާގެ ދުވަސްދަނީ، ހީވާހީވުމެއްގެ މައްޗައް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވާގޮތް ނޭންގޭނަމަ ވަގުތުން ނޭންގޭކަމަށްބުނަންޖެހޭ، އޭރުން އެނގޭވަރުގެ ތަނަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބަލިމީހާއަށްލިބޭނެ، އެތައްދުވަހެއް ފަހުން އަވަހަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާށޭ ބުނުމަކީ ޖަރީމާއެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލަމާ

27 October 2019

އެނގޭވަރުގެ ތަނަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބަލިމީހާއަށްލިބޭނެ، އެއީ ކޮންތަނެއްބާ، ެެެެެެެެެެެެެބޯޅައިގެ ބާރުމިންް އެނގޭނީ ބޯޅަ އަންނަ ދިމާލުގަ ހުންނަ މީހަކަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެން

28 October 2019

@ޢަލަމާ، ސިންގަޕޫރު، އެމެރިކާ، ނިއުޒިލޭންޑް، ބެންކޮކް މީންކޮންމެ ތަނަކީވެސް ދިވެހިން ފެންތައްޓެއް ބޯލާހާ ފަސޭހައިން ގޮސްއުޅޭ ތަންތަން ނޫންތޯ؟ ރާއްޖެ އަދި އިންޑިއާ އިން ނުކުރެވޭ ކިތަންމެ ފަރުވާއެއް މި ގައުމުތަކުން ލިބޭ ނޫންތޯ؟ ނަމަވެސް ޑޮކުޓަރަށް ވާނުވާނޭންގުނަސް ބޭސްތަކެއް ދެންޏާ ބަލިމީހާ ވަގުތުފާއިތުވަންދެން މަޑުކުރާނީ ދޯ ރަނގަޅުވާނެކަމުގެ އުންމީދުގަ، ބޮޑެތި ބަލިތަކުގައި އެންމެ މުހިންމީ ބަލި ދެނެގަނެ، ރަނގަޅު ފަރުވާ އަވަހަށް ފެށުން..

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮންސި

27 October 2019

މިއީ 100 ގެ ކޮމެންޓެއް.އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއަވާ, މައްޔިތާއަށް ޝަޙީދެއްގެ ދަރަޖަ ދެއްވާ ސުވރުގެ މިންވަރު ކޮއްދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން. ހަމަކަށަވަރުން މިދުނިޔެއަށް ވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑީ ސުވަރުގެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454