ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ބޯޓު ޖެއްސެނީ ހަނިމާދޫން މުވައްޒަފުން ގެންގޮސްގެން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަކީ މައްސަލަ ބޮޑު ތަނެކެވެ. އެއް ކަމަކީ ގުދުރަތީ ބޮޑު ކުޅިއެއް ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓް އެޅުމެވެ. ދެން ޓަވަރެއް ވެސް ނެތި ކުއްލިއަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެތަން ހުޅުވުމެވެ. އެ ހާލަތުގައި އޮއްވައި އެތަނަށް ދަތުރުތައް ފެށުމެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެއީ މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަ އެވެ.


ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގައި ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންނެއް ނެތެވެ. މިހާތަނަށް އެ އެއާޕޯޓަށް ވައްދާފައިވާ 25 މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ޓެކްނިކަލް ނޫން ވަޒީފާތަކަށް ވެއްދި މީހުންނެވެ.

އެހެންކަމުން ފްލައިޓެއް ޖައްސާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް ޖެހެނީ ހަނިމާދޫ އެެއާޕޯޓުން މުވައްޒަފުން ގެންނާށެވެ.

"ހަނިމާދޫން މުވައްޒަފުން ގެނެސް ފްލައިޓް ފުރުވާލާފައި އަނެއްކާ ވެސް މުވައްޒަފުން ހަނިމާދު އަށް ގެންދަނީ. އަދި ކުރިއަށް ދަނީ އެގޮތަށް،" ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮގަސްޓް 9 އިން ފެށިގެން އެ އެއާޕޯޓަށް ވަނީ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފަ އެވެ. އަދި މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުތައް ކުރެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް--

ހަނިމާދޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކަނޑު މަޑު ދުވަސްތަކުގައި ލޯންޗެއްގައި ދާން 20 މިނެޓު ނަގަ އެވެ. އެހެންވެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަނޑު ދަތުރެއްކޮށް މުވައްޒަފުން އުފުލަން ޖެހުން ވަނީ ތަކުލީފަކަށް ވެފަ އެވެ.

ހަމައެކަނި ރަންވޭއެއް ހަދައި ހުޅުވި އެއާޕޯޓްގައި ހުރި ޓާމިނަލްގެ ފެންވަރު ވެސް ދަށެވެ. އެއާޕޯޓެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭ ވަސީލަތްތައް އަދި ގާއިމްކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރެއް ނެތުމަކީ ވެސް އޮތް ގޮންޖެހުމެކެވެ.