ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިިސްބަތްކޮށް، ހުތުރު ބަހެއް ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި، ހުތުރު ބަހެއް ބޭނުންކޮށް، އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްދޭން އެދި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައި، އެމަނިކުފާނު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއި އަދި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން މިއަދު ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ.

އެ ހުކުމް ކުރުމާ އެކު، ކޯޓު ބޭރުގައި ތިބި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަސް ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި، ހުތުރު ބަހެއް ބޭނުން ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމެއްގައި ފަސް ފަނޑިޔާރުން ޖަލަށްލާނެ ކަމަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޑީޖޭއޭއިން ވަނީ ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދި މިއަދު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޑީޖޭއޭއިން ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެ އެވެ. އެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިކަން ޑީޖޭއޭއިން ދޮގެއް ވެސް ނުކުރި އެވެ.

ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބެއްލެވީ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުންނެވެ. އެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުން ސުލޫކާ ޚިލާފްވި ކަމަށް ބުނެ ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބެލުމުން އޭނާ ތަނާޒުލްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިން ވެސް ވަނީ އެކަމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ސަމާލު ކަމަށް ވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރިން ގެނަ އެވެ.