މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުން ދޭނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް: ފެނަކަ

އިލެކްޝަންތަކާ ދިމާކޮށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުންދީ އުޅުނު ގޮތް މިހާރު ވާނީ ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެން ކުރިއެރުން ދޭނީ އެތަނުގެ އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ފެނަކައިގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ފެނަކައިން ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންޖިނިއަރުންގެ މަހާސިންތައިގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިބްރާހިމް ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ފަސް އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ 1750 މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމާއި މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދީފައިވާ ކުރިއެރުންތައް އިއްތިފާގުވެފައި ވަނީ އެކި އިންތިހާބުތަކަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފެނަކައިގެ އިންޖިނިއަރުންގެ މަހާސިންތައިގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑީއެމްޑީ އިބްރާހިމް ވަހީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ފެނަކަ

"އެންމެ ގިނައިން ކުރިއެރުން ދީފައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ދުވަސްވަރު. 648 މީހުންނަށް އެބަ އޮތް ކުރިއެރުން ދީފައި،" އިބްރާހިމް ވަހީދުވިދާޅުވި އެވެ.

އޭޭނާ ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް ފެނަކައިން ވާނީ 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި އެރުން ދީފައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެތަނުގެ ގަވާއިދާއި އުސޫލުގެ ދަށުން، ކުރިއެރުން ހައްގު ބައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ކުރިއެރުން ދިނީ އެއްވެސް އިލެކްޝަނަކާ ދިމާކޮށްފައި ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަހާސިންތާގައި ފެނަކަ އިން ވަނީ އެތަނުގެ ހުރިހާ ބްރާންޗުތަކެއްގައި ހުންނަ އިންޖީނުތައް ލައިވް ސިންކްރޮނައިސް ކުރުން އިފްތިތާހު ކޮށްފަ އެވެ. މިއަދު އެ ސިސްޓަމް އިފްތިތާހުކުރީ، އެ ސިސްޓަމަށް ނުގުޅައި ހަމައެކަނި ބްރާންޗް ކަމަށްވާ ހއ. ތަކަންދޫގެ އިންޖީނު ގުޅާލުމަށް ފަހު އެވެ. މި ސިސްޓަމުގެ އެހީގައި އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް އެތަނުގެ ހުރިހާ ބްރާންޗެއްގެ އިންޖީނުތައް ވަގުތުން ބަލައިލެވޭނެ އެވެ.

ފެނަކައިގައި 3،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. މިއަދުގެ މަހާސިންތާގައި އެތަނުގެ ހުރިހާ ބްރާންޗުތަކުން 189 ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް މިފަދަ މަހާސިންތާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ވިސްނާ ކަމަށް ފެނަކަ އިން ބުންޏެވެ.