އެޑްރެސް ނުދެންޏާ ޓެކްސީ ނުފޮނުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

ޓެކްސީ ހޯދަން ގުޅާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ނުދެންޏާ ޓެކްސީ ނުފޮނުވާ ގޮތަށް، މާލޭގެ ބައެއް ސެންޓަރުތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.


އެގޮތަށް ސެންޓަރުތަކުން ނިންމީ ޓެކްސީ ޑުރައިވަރެއް ކަމަށްވާ، ގާސިމް ހަސަން، 59، އަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ހުޅުމާލޭގައި ރޭ މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެންނެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުގައި އޭނާއަށް ހަމަލާދިނީ ދަތުރެއްގައި އެރި ބައެކެވެ. ނަމަވެސް މި ގަތުލާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ.

ޓެކްސީ ހޯދަން ގުޅުމުން އެޑްރެސް ބުނެދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމީ ކުލީ ދުވެއްޔާއި ނިއު ޓެކްސީގެ އިތުރުން ޑަޔަލް ކެބް ސެންޓަރުންނެވެ.

އެ ތިން ސެންޓަރުގައި ވެސް އޮޕަރޭޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުހައްމަދު ޒާހިރު ބުނީ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ނިންމީ ޓެކްސީ ޑުރައިވަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ވެސް ރައްކާތެރި ކަމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން އެ ސެންޓަރުތަކުން ޓެކްސީ ފޮނުވައިދޭނީ ގުޅާ މީހާގެ އެޑްރެސް ދިނުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެޑްރެސް ނޫން އިތުރު ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ނުހޯދާނެ. ކަސްޓަމަރަށް އެއްޗެއް ބާއްވާފައި ދެވުނަސް ހަވާލުކުރަން ވެސް ފަސޭހަ ވާނެ އޭރުން،" އޮޕަރޭޓަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރާތާ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ޒާހިރު ބުންޏެވެ.

ކަސްޓަމަރުން ދޭނީ ރަނގަޅު އެޑްރެސްކަން ސެންޓަރުތަކުން ޔަގީން ކުރާނީ ކިހިނެއް ކަމެއް އޭނާ ނުބުނެ އެވެ.

"ދެނީ ރަނގަޅު އެޑްރެސްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ޗެކް ކުރާނަން. ނުރަނގަޅު އެޑްރެސް ދީފި ނަމަ ޓެކްސީއެއް ނުފޮނުވާނަން،" ޒާހިރު ބުންޏެވެ.

ގާސިމްގެ މަރާ ގުޅިގެން އެހެން ބަދަލެއް ވެސް އެ ތިން ސެންޓަރުން ވަނީ ގެނެސްފަ އެވެ. އެގޮތުން ވަކިވަކި ޓެކްސީ ޑުރައިވަރުންގެ ފޯން ނަމްބަރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިނުން މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. ވަކި ޓެކްސީ ޑުރައިވަރަކާ ގުޅަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުން އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ޒާހިރު ބުންޏެވެ.

ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް ބައެއް ސެންޓަރުތަކުން ހަމަޖެއްސި އިރު މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ ޓެކްސީތަކުން މީހުން ނަގަނީ ސެންޓަރަށް ލިބޭ ކޯލްތަކުގެ ބަދަލުގައި، މަގުމަތިންނާއި އެޕް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. ރައްކާތެރި ކަމަށް ބަލާ ނަމަ އެޕަކީ އެންމެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ވަސީލަތެވެ.

ގާސިމްގެ ފަހު ދަތުރަކީ ވެސް ސެންޓަރުން ނެގި ދަތުރެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ފަހަކަށް އައިސް ދަތުރުތައް ކުރީ ހުޅުމާލެ އާއި ހުޅުލެއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ވެ އެވެ.