އެޗްއާރުސީއެމްގެ މިނިވަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދޭނަން: ރައީސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) މިނިވަންކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިއަދު ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޗްއާރުސީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރާނެ ކޮމިޝަނެއް މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދީ ވަރަށް މުހިއްމު ބޭނުމެއްގައި ކަމަށް ވިޔަސް އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ މިދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށްފައިވާކަން ދެންނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތުގެ ނުފޫޒާއި ނުރަނގަޅު ބާރު އެ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އޮތް އޮތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (ކ-2) އަދި އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އީނާސް (ވ-2) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

"މިއަދު ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށާއި ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ޔަގީންކޮށް މި އަރުވަނީ، މި ސަރުކާރުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ފުރިހަމަ އަށް އެއްބާރުލުން ދީ، އެހީތެރިވެ މުސްތަގިއްލު ކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ވާހަކަ،" އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ޒިންމާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ އިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފުވެ، ގާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްގުތަކާ މެދު އިހުމާލުވާ ނަމަ، އެ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް އާއްމު ރައްޔިތުންނަކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ގާނޫނުއަސާސިން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދީ، ރައްކާތެރި ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވައިފަ އެވެ. އެކަން ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު އިސްލާހުކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ މަގަށް ދައުލަތުގެ ހިންގުން މިސްރާބު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަން ފަށާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ މިހާރު ވެސް ފެނެ އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، އެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޝަރުއީ ދާއިރާ އާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ޒިންމާއާ އެއްގޮތަށް ހިދުމަތްދީ ދުސްތޫރީ އަދި އަސާސީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"މި ވެރިކަމާ ރާއްޖެ ކުރިމަތިލިއިރު، ރާއްޖޭގައި އަށަގަންނަމުން ދިޔަ ސަގާފަތަކީ، އާރާއި ބާރުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ފަހު، އެއްވެސް އަދަބަކާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހި، އެ ކަންކަމުން ބޯ ދަމައިގަތުން. މި ސަރުކާރުގެ އިންތިގާލީ އަދާލަތުގެ ތެރެއިން، އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ، މި ދެންނެވި ނުބައި ސަގާފަތް ރާއްޖެ އިން ނައްތާލުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މީހަކު-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ދިރިހުރުމުގެ ހައްގު ހިމާޔަތް ކޮށްދީ، ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކަ ހަރުއަޑުން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް، ހައްގު މަގާމު ހޯދައިދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބިނާކޮށްފައިވާނީ އެކަމަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ 33 ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމާއި މި ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގެ 35 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ކުރަނީ އަންހެން ބޭފުޅުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިހެއުމުން ލިބޭ ޗުއްޓި ހަ މަހަށް އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ކަންކަމުން އެނގެނީ، ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެ މީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ ސަމާލުކަމެވެ.