ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހޭނެތިފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކ. މާފުށިން މިއަދު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ އެ ރަށު ގުދަނެއްގެ ތެރޭގައި ހޭނެތިފައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.


މަންމައާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ގެއިން ނުކުތް ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ފާތިމަތު ޝިފްރާ މުހައްމަދު، 14، މިރޭ 9:30 ހާއިރު ފެނުނީ އެރަށު އިންޖީނުގޭ ކުރިމަތީ ހުންނަ ގުދަނެއްގެ ތެރޭގައި ހޭނެތިފައި އޮއްވައި ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

އެ ގުދަނަކީ އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ތަކެތި ބަހައްޓަން ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ. އެއީ އާންމުކޮށް މީހުން ވަދެ އުޅޭ ތަނެއް ނޫނެވެ.

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އުސްމާން ރަޝީދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ އޮތީ ގުދަނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭޒެއްގެ މަތީގައި ހޭނެތިފަ އެވެ. ބޭރުފުށުން އަނިޔާއެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށާއި މިވަގުތު އޮތީ އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކަމަށް ވެސް އުސްމާން ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހާލު ރަނގަޅު. ހޭވެސް އަރައިފި. ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވަނީ ގޯނާއެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. ބޭރު ފުށުން އަނިޔާއެއް ފެންނާކަށް ނެތޭ،" އުސްމާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުއްޖާގެ މަންމައާ ހަވާލާދީ އުސްމާން ވިދާޅުވީ އެ ކުއްޖާ އަކީ ރުޅިގަދަވުމުން ނޭވާ އަށް އުނދަގޫވެ ހޭނެތޭ ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. މިއަދު އެ ކުއްޖާ ގެއިން ނުކުތީ ކޮއްކޮއާ ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި ރުޅިގަދަ ވެގެން ކަމަށް ކުއްޖާގެ މަންމައާ ހަވާލާދީ އުސްމާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.