ޚަބަރު / ވައްކަމާއި ފޭރުން

ވެސްޓަން ޔޫނިއަންގެ ބޮޑު ފޭރުން: ބައެއް ފައިސާ ފެނިއްޖެ، ވަގުން އަތެއްނުވޭ

ވެސްޓަން ޔުނިއަން ފަޅާލައި ވަގުން ގެންދިޔަ ބައެއް ފައިސާ ގޯޅިތެރޭގައި -- ފޮޓޯ: ސަން

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔުނިއަން ޓްރާންސްފާ އޮފީހަށް މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، ބިދޭސީ ހަތަރު މީހަކު ބަނުމަށް ފަހު ފޭރުނު ބައެއް ފައިސާ ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ. އެކަމަކު މި ބޮޑު ފޭރުމުގައި ބައިވެރިވި ވަގުން އަދި އަތެއް ނުވެ އެވެ.

މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަށް ފެނުނީ ވަގުންގެ އަތުން ވެއްޓުނު ނުވަތަ ފިލަން ދުވުމުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރެވުނު ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ވިލާގެ ފަރާތުން، ހެންވޭރު ދަނޑު ކައިރީގައި، ހިންގަމުން އަންނަ ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ޓްރާންސްފާ އޮފީހަށް ރޭ 1245 ހާ އިރު ވަދެގަތީ ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހެދިގެން ތިބި ބައެއް ކަމަށްވެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް ފުލުހުންނެއް ނުބުނެ އެވެ.

އޮފީހަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ބަނދެފައި ބޭތިއްބި ބިދޭސީ ހަތަރު މީހުންނަކީ އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން ކަމެއް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އެހެން މުވައްޒަފުން ކަމެއް، އެއްވެސް ފަރާތަކުން މީޑިއާއަށް އަދި ސާފުކޮށެއް ނުދެ އެވެ

ވަގުން ގެންދިޔަ ފައިސާގެ ތަފްސީލެއް ވިލާ އާއި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ގޮތެއް އަދި ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ބަންދު ދުވަސްދުވަހު ވެސް ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި އެތަނުން ހިދުމަތް ދޭތީ، މިދިއަ ބަންދު ދެ ދުވަހު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެ އެވެ.

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓާން ޔުނިއަންގެ އޮފީސް: އެތަނުން ރޭ ފެރުނު ފައިސާގެ އަދަދެއް ނޭނގެ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

އެއް ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި ފޭރުނު ފައިސާތައް ދަބަސްތަކަކަށް އަޅައިގެން ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ބައެއް ވަގުންގެ ޖީބަށް ވެސް ފައިސާ ބޮޑިތައް ޖަހައިގެން ދިޔަ ކަމަށްވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޮޑިިތައް މަގުމަތިން ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް، ބައެއް މީހުން ހަވާލުކުރި ކަމަށް ވެސް، ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ.

މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދީ، ވަގުން ދުވެފައި ގޮސް ވަން، ވެސްޓަން ޔޫނިއަން އޮފީހާ މާ ދުރުގައި ހުންނަ ހ. ތާޅަފިލިގޭގެ ލިފްޓް ގޮޅިންނެވެ. އެގޮތުން ފައިސާ އަޅާފައި ހުރި ދަބަހެއްގެ އިތުރުން ލިފްޓް ގޮޅީގެ ތެރެއިން ބިންމަތީގައި ވެސް، ފަސް ސަތޭކަ ރުފިޔާގެ އެތައް ބޮޑިއެއް ހުއްޓާ ފެނިފައިވެ އެވެ.

ދިހަ ބުރިއަށް ހަދަން ފަށައި، އެކަމަކު މިހާތަނަށް ތިން ބުރި ނިންމާފައި ހުރި ތާޅަފިލި ގެއަށް ވަގުން ވަދެ ފިލީ ޖެހިގެން ހުރި އެހެން އިމާރާތްތަކެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ކަމަށް، ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ.

މާލޭގައި ހުންނަ ވެސްޓަން ޔުނިއަންގެ އޮފީސް: އެތަނުން ރޭ ފޭރުނު ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ބުނޭ. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ގެއްލުނު އަދަދެއް، ފެނުނު މިންވަރެއް ހާމައެއް ނުކުރޭ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރުގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެމީހުންގެ ގައުމަށް ފައިސާ ފޮނުވަން ވެސްޓަން ޔޫނިއަން ބޭނުންކުރެ އެވެ. އެ އޮފީހުގެ އިތުރުން ވިލާ ޓްރެވަލްސްގެ ބައެއް ޓިކެޓިންގެ ހިދުމަތް ވެސް އެ ތަނުން ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. އެހެންކަމުން ވަގުން ގެންދިޔައީ ހަމައެކަނި ވެސްޓަން ޔޫނިއަނަށް ލިބުނު ފައިސާ ކަމެއް ނުވަތަ ވިލާ އިން އެތަނުގައި ހިންގާ އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން މިދިއަ ދެ ދުވަހު ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް އަދިއެއް ނޭނގެ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ވިލާ ޓްރެވަލްސް އާއި ވެސްޓަން ޔޫނިއަނުން މީޑިއާއާ އަދި އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

"ފޭރުނު ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ހޯދުނު ނަމަވެސް ފޭރުނު ސައްހަ އަދަދެއް އެތަނުން [ވިލާ އިން] އަދި ނުދޭ،" ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮޑު ފޭރުމުގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު ވެސްޓަން ޔޫނިއަންގެ އޮފީހުގެ ބޭރާއި އެތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ބަހައްޓާފައިވެ އެވެ.

23 ކޮމެންޓް, 116 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 19%
icon sad icon sad 30%
icon angry icon angry 51%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އާދަމްބެ

04 October 2016

ކީއްކުރާނީ ދޯ، މިހާރު ފުލުހުންނައްވުރެ އާންމު ރައްޔަތުން މާހުސިޔާރު. މިއޮތް ބޮޑު ވައްކަމުގައި ފުލުހުންނަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތެއްނުންތޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަނޑޫ

03 October 2016

ކާޑު އަގުބޮޑުކުރީމަށް ރަތްޔިތުން އެވާހައްކަގޮވާތި މޮޅުކަމެއް ކޮލީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަޑިބު

03 October 2016

މީދެން ކިހާ ދެރަވެއްޖެ ކަމެއް... ދުވަހަކުވެސް ކުށްކުރާމީހުން އަތުވާ ގޮތެއް އަދި ހައްގު އަދަބެއް ދެވޭނެ ދުވަހެއް މިގައުމުން ނުފެނޭ.. މީވަރަށް ކުޑަތަނެއް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު.. ކީއްވެ މިބާވަތުގެ ކަންތައް ކޮންޓްރޯލް ނުވާންވީ؟ ސިޓިން ރޫމްގަ ތިއްބާ ބަދިގެއިން ވައްކަން ކުރާއިރުވެސް އަތެއް ނުވޭ.. މީ ރައްޔަތުންނާއި ގައުމުގެ ދިފާއުގައި ތިބި ފްލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ފެންވަރުތަ؟ ހާދަ ގަބޫލު ކުރަން ދައްޗޭ ދޯ......

The name is already taken The name is available. Register?

މަރޭމިތުރާ(ޓެކްަސީ ޑުރައިވަރު)

03 October 2016

ދާދިފަހުން އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން ހެޑް އޮފީސްވެަސް ފަޅާލިވަގުން. ސެކިއުރިޓީ ބަނދެފައި. މިފަހަރު އަދި މާބޮޑު ވައްކަމެއް. ކީއްވެހޭ ސެކިއުރިޓީންނަށް ބޭރުމީހުން ބައިތިއްބަންވީކީ؟ ކިއްވެހޭ! ސެކިއުރިޓީންގެ އަތައް މުގުރު ނުދެވެންވީ! ކީއްވެހޭ! މިފަދަ މައްސަލަ ތަންތަނުން ނުޖައްސަންވީ! ސެކިއުރީންނަށް ދެތިން ހަތަރުމީހުންލިޔަސް ނިމުނީކީނޫން. ކޮންމެސް ވަރެްްގެ ހަތިޔާރެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ! ތަމްރީނު މީގުންތިބެންޖެހޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

.މަރޭމިތުރާ

03 October 2016

.ސެކިއުރިޓިީންގެ ފެންވަރު؟4ބިދޭސީން.އެއްވެސްތަމްރީނެްއްނެތް.ހަގީގަތުގަ ސެކިއުރިޓީންނަށް ބިދޭސީމީހުން ތިބުމީވެސް ގީޯހެއް. ސއކިއުރިޓީންގެ އަތުގައި ބާއްވަންޖެހޭ މުގުރުނެތް؟ގާނޫނު ހުއްދައެއްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުﷲ ރަޝީދު

03 October 2016

ކީއްތޯ ކުރާނީ!!!!! ތިފަދަ ކުއްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަވާނީ އެފަދަ އެތައް ކަމެއް ކޮށް އަތުލައި ގަނެވި ފުލުހުންގެ ތަހުޤީޤު ތައް ނިންމާފައި ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ކުރެވެދެން ދޫކޮށްލާފައި ތިބޭ ކުށްވެރިންނެވެ. ކީއްތޯ ކުރާނީ، އެކަމަކުވެސް، ދަޢުލަތް ހިންގާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ ދެއްތޯ ތިމަންނާމެންނަކީ، މިދަޢުލަތް ހިންގުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލް ކަން ހުރެގެން ދަޢުލަތް ހިންގާ މީހުނީމެވެ. އަދި ޤަޟީންނާއި ފަނޑިޔާރުންވެސް ވިދާޅުވާނެ ދެއްތޯ ކުއްކުރާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު ކުށަކަށް ނުވަތަ އިތުރު ފަރާތެއްގެ ހައްޤަށް އަރައިގަންނަން ފުރުސަތުނުދީ ޤާނޫނު ތަކުން އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހުރި އަދަބުތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް ތަންފީޒުކުރަމެވެ. މައްސަލަ އެއް ނެތެއްނު ދެއްތޯ!!!! ޤާޟިން ނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ގޭގެ އަކަށް އެވަގުނެއް ނުވަދޭ ވިއްޔަ އަދި ވަންނާކަށް ނުވެސް ކެރޭނެ ވިއްޔަ!!!!!! އެހެންވީމަ އޯކޭ އެއްނު.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަލިޔުލްވގ

03 October 2016

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ފެންފޯއް ރުއްތައްވެސް ކަނޑާލީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބައެއް އެމީހުންގެ ފަހަތުންވެސް ދުވި ފިލްންވަންތަނަކުން އެމިހުން އަތެއްނުވި. މިކަމުގަވެސް ހަމަމިވީމިހެން. ބުނޭނު ވަގަކަށް ހާސްދުވަހޭ ވެރިއަކަށް އެއްދުވަހޭ. ވެރިޔަކަށް ބުނެވޭތާނގަ ހަމަވެރިއެއް އިނިއްޔާތާ އެކަމު އެހެންވެސް ވާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލްޖިބްރާ

03 October 2016

ތިކަން ތިހިސާބުން ތިނިމުނީނު ! ދެން އޮންނާނީ ވައްކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޖަަލްސާތައް ! އެންމެފަހުބަސް ، " މައްސަލަ ތަޙުޤީޤް ކުރަނީ " !

The name is already taken The name is available. Register?

ައަނދުޅޭ

03 October 2016

ތިޔަތަނައް ބަންދުދުވަސްތަކުގައި ވަންނަ ފައިސާއަކީ ސަރުކާރުމުވައްޒަފުންގެ މުސާރަދެމަސްދުވަހު ދެވޭނެހާ ފައިސާކަމަށް ވުމީ އެކަށޭނެ ކަމެއް، އެހެން ކަމައްވެއްޖެއްޔާމުން ތިވައްކަން ކުރިމީހުން އިގުތިސާދީ މިހާލަތުގައި ހޯދުމަކީ ވަރައްވެސް ނާދިރުކަމަކަށްވުމީ އެކަށޭނަކަމެއް. ތަހުގީގު ކުރިޔައްދާނީ ބަރަވެލި ސުޕީޑުން ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ. ޝުކުރިއްޔާ 2018

The name is already taken The name is available. Register?

އިސްމާއިލްމަނިކު

03 October 2016

ހަމައެކަނި ވެސްޓަން ޔޫނިއަނަށް ލިބުނު ފައިސާ އަށް އެފައިސާއެއް ނުވާނެ އެވެ އޭގެ ހެއްކަކީ ވެސްޓަން ޔޫނިއަނަށް އެއީ އެންމެ ދިވެހި ފައިސާ އެންމެ ރުފިޔާ އެއްވެސް ނަގާތަނެއް ނޫން ވިލާ އިން އެތަނުގައި ހިންގާ އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު ލާރިޔައް ދިވެހި ރުފިޔާ ވިޔަސް ވާނީ އަޅެނިކަން މީޑިއާއިން ކަސްޓަމާ އެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންް ގުޅާފަ އަހާލަބަ ވެސްޓަން ޔޫނިއަނަށް ދިވެހިރުފިޔާ ފީގެ ގޮތުގަ ނަމަވެސް ނަގާތޯ..

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454