ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް

ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.


އެ ބައްދަލުވުން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތީ މިރޭ 8:30 އަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް ގުޅިގެން އެ މައްސަލައިގައި ވަގުތުން ވަގުތަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ނިންމާނެ ކަމަށް ވެ އެވެ.

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރަނީ ބައްޕަ އާއި ކާފަ އަދި މުނިކާފަ އަށެވެ. މި ތިން މީހުން ވެސް މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރީ "ފިލައިގެން" މާލެ އައިސް އުޅެނިކޮށެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ފްލެޓް ކައިރިއަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ އެވެ.

ތިން މީހުންގެ ޝިކާރައަކަށް އެ ކުއްޖާ ހެދީ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މަންމަ ސިއްހީ ފަރުވާ އަށް މާލެ ދިއުމުން ކަމަށް ވެ އެވެ. އެކަން ފަޅާއެރީ އަންހެން ކުއްޖާ ފެންވަރުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުދައިތައަށެވެ.

އެ ތިން މީހުންގެ ފަރާތުން އެ ކުއްޖާ އަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރާ ހަވާލާދީ މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހުން ބުނެ އެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި އެ ކުއްޖާ އަށް އަންނަނީ ސިއްހީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.