ގުރައިދު އާއި މާފުއްޓަށް ދެ ރަށް ހިއްކަނީ

ކ. މާފުއްޓާއި އެއަތޮޅު ގުރައިދޫގެ ފަޅުތެރެއިން އިތުރު ދެ ރަށް ހިއްކުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގުރައިދޫގެ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހުޅުވަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކ. މާފުއްޓާއި އަލަށް ބިންހިއްކަން ފަށާ ގުރައިދޫ ކައިރީގައި އިތުރު ދެ ރަށް ހިއްކައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން މާފުށި ކައިރިން ހިއްކަނީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގިރާލާފައިވާ ކުޑަރަށެއް ކަމަށްވާ ވަށްމާފުށި ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދު ބޭރުން ތި ބޭފުޅުން ތި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަހަލަ ކުޑަ ރަށެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ހިއްކަ ދޭނަން،" ގުރައިދޫގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުރައިދޫގެ ބިންހިއްކުން މި އަހަރު ފެށުމަށް ބަޖެޓް ކޮށްފައިވާއިރު އެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. ބިން ހިއްކާނެ ގޮތުގެ ޗާޓް އެކުލަވާލީ ރަށު ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބިންހިއްކައި ނިމޭއިރު އެ ރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބީޗެއް ވެސް ހަދާނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ގުރައިދޫގައި ބެންކުގެ ހިދުމަތް ދިނުން ވެސް މިއަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށާއި އެ ރަށުގެ ސްކޫލަށް ކްލާސް ރޫމްތައް އިތުރު ކުރުމާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.