ހިޝާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ނިކަމެތިންނަށް އެހީވުމުގެ ދާއިރާގައި މަޝްހޫރު އަހުމަދު ހިޝާން މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް މިރޭ ވިދާޅުވީ ހިޝާން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ވަނީ އޭނާއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަމެއް ނުބުނެ އެވެ.

ހިޝާން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ހާޒިރުކުރީ ފުރަންގޮސް ހުއްޓާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަބަރު ފެތުރުނަސް ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަން ޔަގީންކޮށެއް ނުދެ އެވެ.

ހިޝާން އިއްޔެ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގައި 18 އަހަރު އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުގެ ހަދިޔާ ލިބުނީ ބިރުދެއްކުންތަކާއި އިންޒާރުތަކުން ކަމަށެވެ. އެވަރުން ފުދިއްޖެ ކަމަށާއި މިހާރު ބޭނުންވަނީ ގައުމު ދޫކޮށްދާން ކަަމަށް ވެސް ލިއެފައިވެ އެވެ.

ހިޝާނަށް ބިރުދައްކައި އިންޒާރުދެމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ ބަލަން އޭނާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުނު ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ އަށް ބިރު ދެއްކި މީހުން ހޯދަން ހިންގާ ތަހުގީގަށް، އެކަން ހިނގި ތަނާއި މަގު އަދި ބިރުދެއްކީ ކޮން ބަޔަކުކަން ވެސް ހިއްސާ ކުރަން އޭނާ ބޭނުން ނުވި ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބި ވަނީ ބައްދަލުކުރަން ވެސް ހިޝާން އުޒުރުވެރިވަމުން އަންނާތީ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ހިޝާނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ތަހުގީގު ހިންގާ ފަރާތުންނާއި ވިކްޓިމް ސަޕޯޓް އިން ވެސް ކުރި މަސައްކަތުން އޭނާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ވެސް އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.