ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކުވާ މީހުން އާރަށުގައި ކަރަންޓީނުކުރަނީ

ރައީސަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކ.އާރަށް ވެސް، ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކުވާ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އާރަށް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާރަށަކީ މީހުން ކަރަންޓީންކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ މިހާރުވެސް އެކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރި ތަނެކެވެ.

"އިތުރު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްނަންގަވައި، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެ ޓާސްކްފޯހަށް އޮފާ ކުރައްވާފައި އާރަށް ބޭނުން ކުރައްވަން. އެހެންވީމާ އާރަށް އެހެރީ ފުލީ ތައްޔާރުވެފައި،" އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީހުން އެކަހެރިކުރަން ތިން ތަނެއް ކަނޑައެޅީ ރާއްޖޭގެ ކޮންކޮން ސަރަހައްދަކުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބަލީގައި މީހަކު ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ގޮސްފި ނަމަ ގެންދަން ޖެހޭނީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ކަމަށް ވާތީ، މީހުން ކަރަންޓީނުކުރާ ތިން ތަން ވެސް ހުންނާނީ މާލެއާ ކައިރީގައި ކަމަށެވެ.

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް، ހަލުވިކޮށް ފެތުރޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ މީހުން އެކަހެރި ކުރަން ސަރުކާރުން ތިން ރަށެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ކ. ފުނަދު އާއި ފަރުކޮޅުފުއްޓެވެ. ފަރުކޮޅުފުށީގައި ތައްޔާކުރަމުން އަންނަ ކޮޓަރިތަކުގެ މަސައްކަތް މިރޭ ނިމޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި އޭގެ އިތުރުން ޓޯޓަލް އައުޓްބްރޭކަކަށް ގޮސްދާނެ ހާލަތަކަށް ޓަކައި، ޓޯޓަލް އައިސޮލޭޝަން ރަށެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެބަކުރަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދުނިޔޭގައި މި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން މިދާ ބާރުމިނަށް ބަލާފައި، ދިވެހިރާއްޖެ ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ހުރިހާ ހާލަތަކަށް ސަރުކާރު މިއޮތީ ތައްޔަރުވެފައޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް ޝައްކުވި ހަމައެކަނި މީހާ ކަރަންޓީންކޮށްފައި ހުރީ ފުނަދޫގަ އެވެ. އެއީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް އިންޑިއާގެ ޕޫނޭ އަށް ފޮނުވާފައި ވާއިރު އަދި ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާއެއް ނުލިބެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ވޫހާންގައި ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަސް އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ފެތުރި މިހާތަނަށް ވަނީ 14،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ވައިރަސް ފެނިފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 304 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. މިހާތަނަށް 328 މީހަކު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.