ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކު ގައިގޯޅިވާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެ ކަންބޮޑުވުން!

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ކުޑަކުދިން ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމާއި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ގިނަވެ، ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސީރިއަސް އެހެން މައްސަލައެއް މިއަދު ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.


މި ފަހަރު، އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އައީ މައިންބަފައިންނާއި މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އިތުރަށް ސަމާލުކަންދީ، ފިޔަވަޅު އަޅަން ލޯ ހުޅުވައިދިން މައްސަލަ އެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ގެއެއްގެ ބެލްކަނީގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގައިގޯޅިވާ މަންޒަރެވެ. އެ ކުޑަ ދެ ކުދިންގެ އުމުރާ ނުގުޅޭ އަމަލެއް ހިންގާ އެ މަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް، ސޯޝަލް މީޑީއާ އަށް ދޫކޮށްލުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެ ވީޑީއޯ ޝެއާ ކުރަމުންނެވެ. އެ ކުދިން އެކަހެރިކޮށް ތިބި، އެ އަމަލު ހިންގިއިރު، އެ ގޭގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި މީހުން ތިބިކަން އެނގެ އެވެ. އެއީ އެ މީހުންގެ އަޑު އެ ވީޑިއޯ އިން އިވޭތީ އެވެ.

ދިރިއުޅޭ މާހައުލުން ދަސްވާ، ކުދިންގެ އުމުރާ ނުގުޅޭ އަމަލަކަށް އަރައިގަންނަ އެ ވީޑިއޯއާ އެކު ގިނަ ބައަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެއް ބަޔަކު މުއައްސަސާތަކަށް އިނގިލި ދިއްކުރާއިރު، އަނެއް ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވަނީ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ބައެއް މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލުވަމުންދާ މިންވަރާ މެދުގަ އެވެ.

ވީޑިއޯގައި އާއްމުވި ފަދަ އަމަލުތައް ކުޑަކުދިންނަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދަސްވަނީ ގޭތެރޭގެ މާހައުލުންނެވެ. ކުދިންގެ އުމުރާ ނުގުޅޭ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ. ކުދިންގެ އުމުރާ ނުގުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުދިންގެ ހާޒިރުގައި ބެލުން މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކި އިހުމާލުވެވުމަކީ ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކަން މި މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވި ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ.

އާއްމުވި ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ އައިސްފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ދެ މުއައްސަސާ އިން ޓުވީޓްކޮށްފައިވާ އިރު، ކުދިން އެނގޭ ގޮތަށް އެފަދަ ވީޑިއޯތައް އާއްމު ކޮށްފައިވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުދިން ބައިތިއްބާ ހިޔާގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ކަންކަން ވެސް ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ދޫކޮށްލުން ވަނީ އާއްމުވެފަ އެވެ.

ކުދިންގެ އަޚުލާގީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ރެކޯޑުކޮށް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުނުކުރަން ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރަން އެ ތަނުން އެދެ އެވެ.

ކުދިންގެ އެފަދަ ވީޑިއޯ އާއްމުނުކުރަން އެދި ފުލުހުންކޮށްފައިވާ ޓުވީޓް.

"ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ ކުދިން ދެނެގަނެވޭ ފަދަ ވީޑިއޯ، ފޮޓޯ ނުވަތަ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށް އިތުރަށް ވިކްޓިމައިސް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށާއި މިނިސްޓްރީގެ 1412 އަށް ރިޕޯޓްކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން،" ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޓުވީޓުގައިވެ އެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޓުވީޓް.

ކުޑަ ދެ ކުއްޖެއްގެ ވީޑިއޯ މި އާއްމުވީ، ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޖިންސީގޯނާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓްކުރާ އަދަދު އިތުރުވެ، މުއައްސަސާތަކުގެ އިހުމާލުން ފިޔަވަޅު ނޭޅި ހުރި މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދީފައިވާ އިރު، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޝިދާތާ ޝަރީފް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ނިންމަވައިފަ އެވެ.