ޑރ. ނާޒްގެ މުހިންމު މެސެޖެއް ބެލެނިވެރިންނަށް

އިތުބާރު ހިފޭ މަގާމުތަކުގައި ތިބެ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ މައްސަލަ އިންތިހާ އަށް ގިނަ އެވެ. އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ، ކުދިންގެ އަހުލާގު ދަނީ ދަށްވަމުންނެވެ. އިޖުތިމާއީ މިފަދަ އެތައް މައްސަލައެކެވެ؛ ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު ވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައި މުހިއްމު ކަމެއް ރޭ ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ.


ނާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އިލްތިމާސްކުރައްވާފައި ވަނީ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިދާ ކޮޓަރީގައި އެމީހުންގެ އެނދުގައި އޮވެ ނުވަތަ ބޮޑުވަމުން އަންނަ ދަރިފުޅު އެނދުކައިރި ގޮދަޑީގައި ނުބޭއްވުމަށެވެ. އެއާއެކު މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިދަން ވަކި ކޮޓަރިއެއް އަދި މާމަ އާއި ކާފައަށް ކޮޓަރިއެއް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

"އެކުގައި އުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދައި ދެއްވާ. ނޫނީ ހުރިހާ ތަަރައްގީއެއް ދާނީ ފެނަށް،" ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގައިގޯޅިވާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެ، ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް ނާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވެ އެވެ.

އޭނާގެ އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ބެލެނިވެރިން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހިއްސާކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ނުވާ ގޮތަކަށް ކުޑަ ކުއްޖަކު އުޅޭނަމަ، ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ހުރި އެކި ޒާތުގެ ލިންކް އެއްޗެހި ޑިލީޓުކުރުމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ކޮޓަރި ކިތައްމެ ތޮއްޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް، ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި ގައިގޯޅިވެގެން އުޅޭ ނަމަ ނިދާފައި އޮތް ކަމަށް ހެދިގެން އޮވެ އެ މަންޒަރު ބަލާފާނެ ކަމަށާއި އަދި ފަހުން އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވެ އޭނާ ވަނީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފަ އެވެ.

އިއްޔެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ، ގެއެއްގެ ބެލްކަނީގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާއި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގައިގޯޅިވާ މަންޒަރެވެ.

ދިރިއުޅޭ މާހައުލުން ދަސްވާ، ކުދިންގެ އުމުރާ ނުގުޅޭ އަމަލަކަށް އަރައިގަންނަ އެ ވީޑިއޯއާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެއް ބަޔަކު މުއައްސަސާތަކަށް އިނގިލި ދިއްކުރާއިރު، އަނެއް ބައެއްގެ ކަންބޮޑުވަނީ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ބައެއް މައިންބަފައިންގެ އިހުމާލުވަމުންދާ މިންވަރާ މެދުގަ އެވެ.

ވީޑިއޯގައި އާއްމުވި ފަދަ އަމަލުތަކަށް ކުޑަކުދިންނަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދަސްވަނީ ގޭތެރޭގެ މާހައުލުންނެވެ. ކުދިންގެ އުމުރާ ނުގުޅޭ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ. ކުދިންގެ އުމުރާ ނުގުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަ ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުދިންގެ ހާޒިރުގައި ބެލުން މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކި އިހުމާލުވުމަކީ ކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުކުރާ ކަމެއް ކަން މި މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވި ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ.