މިއީ މަސައްކަތް ދަސްނުކޮށް ފިލާވަޅު ހިތުދަސްކުރާ ޒަމާނެއް ނޫން: ރައީސް

ތައުލީމާއި މަސައްކަތް ދަސްކުރުމަކީ ވަކި ދެކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.


ދ. ރިނބުދޫ ސްކޫލުގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމަށް އެ ރަށު ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ މިޒަމާނަކީ ވަކި ގްރޭޑަކާ ހިސާބުން ދަރިން ސްކޫލުން ވަކިކޮށް މަސަައްކަތަށް ފޮނުވާ ޒަމާނެއް ނޫން ކަމަށާއި މަސައްކަތެއް ދަސްކޮށްނުދީ ފިލާވަޅުތައް ހިތުދަސްކުރުވާ ޒަމާނެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިޒަމާނުގެ ތައުލީމަކީ މަސައްކަތުގެ ހުނަރާ އެކީ އުނގެނޭ ތައުލީމެއް ކަމަށެވެ. އެކި މަސައްކަތްތަކުން މިސާލު ދައްކަަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އިލްމާ ނުލައި ކުރާ އެއް ކަމެއް ވެސް މިހާރު ނެތް ކަަމަށެވެ.

"ވަޑާންކުރުން ވެސް، އޮޑި ދޯނި ފަހަރު ބަނުން ވެސް، ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުން ވެސް މިއިން ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ އިލްމީ އެތަައް ތިއަރީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ މަަސައްކަތްތައް. މިއީ ވަކި ގްރޭޑަކުން ދަރިފުޅު ސްކޫލުން ވަކިކޮށް މަސައްކަތަށް ފޮނުވާ ޒަމާނެއް ނޫން. އަދި މިއީ މަސައްކަތެއް ދަސްކޮށްނުދީ ހަމަ އެކަނި ސްކޫލުގެ ފިލާވަޅުތައް ހިތުދަސްކުރާ ޒަމާނެއް ވެސް ނޫން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދ. ރިނބުދޫ ސްކޫލްގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ހުނަރުވެރި އީޖާދީ ޖީލެއް ބިނާކުރުން ކަަމަށާއި ބޭރު ގައުމުތަކުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނީ އެހެންވެ ކަމަށެވެ. އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދުނިޔެއަށް އަންނަ ތަރައްގީއާ އެއް ހަމައެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ދުވެލި ދެމެހެއްޓޭނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ތަރައްގީގެ ވިސްނުން ހުރެގެން ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާސިލުކުރެވޭނީ ދަރިންނަށް ޒަމާނީ ތައުލީމު އުގަންނައިދީގެން،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދ. ރިނބުދުއަކީ އަތްކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ރަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން އަންނަނީ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންނެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އެ މަސައްކަތަށް ރައީސް ތައުރީފް ކުރެއްވި އެވެ. ޒުވާނުންނަށް ތިލޭރުކަން ދަސްކޮށްދޭން ރަށު ކައުންސިލުން ކުރާ އެ މަސައްކަތަށް އެމަނިކުފާނު ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ.

ރިނބުދޫ ސްކޫލަށް ފަންސާސް އަަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. ރިނބުދޫ ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ލިއުން ދިނުން ވެސް ޖަލްސާގައި އޮތެވެ.