ޚަބަރު / މައްކާ

ވައިރަސް ފެތުރޭތީ އުމްރާ އަށް މީހުން އައުން ސައޫދީން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފި

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާ އަށް މީހުން އައުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

ސައުދީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޗައިނާގައި މިދިޔަ އަހަރު ފެތުރެން ފެށި ކޮވިޑް-19 މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރި ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ވާތީ، މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ވަލި ފެތުރެމުންދާ ގައުމުތަކުން ސައޫދީ އަށް ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މީހުން އެތެރެވުން ވެސް މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އުމްރާ އަށް މީހުން އައުން މަނާކުރި ވަކި މުއްދަތެއް ބަޔާނުގައި ބުނެފައެއް ނުވެ އެވެ.

މިއީ ސައޫދީ ރައްޔިތުންނާއި ހަރަމްފުޅުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމެންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ މި ބަލި 80،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހި 2،770 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް 46 ގައުމަކުން ވަނީ ބަލި ފެނިފަ އެވެ.

ބަލި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ބަލީގެ ހާލަތު ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް ސައޫދީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ބައްޔާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އާއި ސިއްހީ އެހެން ޖަމާއަތްތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސައޫދީން ވެސް އަމަލުކުރަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ސައޫދީން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

"މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅީ ސައޫދީ އަށް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމަށް، ސިއްހީ ކަންކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ދިން ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް،" ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ގައުމުތަކަށް ސައޫދީ ރައްޔިތުން ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް، އެ ގައުމުން ވަނީ ވިސާއާ ނުލައި، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ސައޫދީ އާއި ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެ ގައުމުތަކުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ވެސް މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ.

ކޮރޯނަވައިރަސްގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ މިޑްލްސް އީސްޓް ކޮރޯނާވައިރަސް (މާސް) 2018 ވަނަ އަހަރު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ފެތުރިފައިވެ އެވެ. އެފަހަރު ވެސް ސައޫދީން ވަނީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މީހުން އެތެރެވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މީހުން ގެނައުން ހުއްޓައެއް ނުލަ އެވެ.

50 ކޮމެންޓް, 138 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 80%
icon angry icon angry 3%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ރިސާފު

27 February 2020

އީމާންކަމުގެ އަހުލުވެރިންނަށް މިފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ނުޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގާބޯ

27 February 2020

އެންމެ މާތް އިންސާނާއަށްވެސް ބަލި ޖެހޭނެ ކަމުގެ ދަލީލަކީ ކައުއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ. ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ބޭސް ބޭނުން ކުރެއްވެވި

The name is already taken The name is available. Register?

އޫން

29 February 2020

ދެންކިޔާ އީމާން ކަމުގެ އަހުލުވެރިން މަރެއް ނުވާނެއޭ. މިމީހުން ދީން ދަސްކުރި ކުރީނުހެން ވަނީ ޖާހިލު.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލިރަސްގެފާން

27 February 2020

ތުންޖީނާ ސަލަވާތާއި ނާރިޔާ ސަލަވާތް ކިޔަވާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޖައުހަ

27 February 2020

ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުން، ހެޔޮ ދުއާކުރުމުން، ލާދީނީ ވަބާއިން ހިތްތައް ރައްކާތެރި ކުރައްވާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙުސެއިން

27 February 2020

އަސްލު މައްސަލައަކީ އެޖެންޑާ 19 . އެދުނިޔެއަށް ފެތުރިގެން ގޮސް ކޮވިޑް 19 ވެސް ވީ . އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެ .

The name is already taken The name is available. Register?

ދަރޭ

27 February 2020

ހުސެއިން ހުރިހާކަމެއް ސިޔާސީނުކޮށްބަލަ ހެޔޮނުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑު މުހައްމަދު

27 February 2020

ތެދެއް ހަމަ. ސުންޕާ ވެރިކަން

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭބަލި

27 February 2020

މިއަށް ކިޔާނީ ހޭބަލިވުމޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ހުވަދޫ ޑޮކް

27 February 2020

ކީރިތިވަންތަ ﷲ.... އެންމެހައި ކަންތައްތަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ އިލާޚް...... މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިންވެގެން މިއުޅޭ ރޯގާގެ ވަބާއިން އަޅަމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާންދޭވެ !! އަޅަމެން އެމެނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް މިންވަރު ކުރައްވާންދޭވެ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބަނީއާދަނު

27 February 2020

އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި ޝޭހަކު ވިދާޅުވީ މިއީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ކާފަރުންގެ މައްޗަށް ފޮނުވި ކޯފާއެއްކަމަށް. އެހެންވީމާ މިކަމާ ގުޅިގެން އުމްރާއަށް ނުދެވޭގޮތް ހަދަންވީ ސަބަބެއް ނެތް. ސައުދީގައި މިއުޒިކު ޝޯ އެބަބާއްވާ. މި ވައްތަރީ ވަލީއަހުދު ޔަހޫދީންނާ ގުޅިގެން ކުރާކަމަކާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ުގަސް

27 February 2020

މާ ވައްތަރު ކަލޭ ބޯ ހަމަ ނުޖެހޭ މީހަކާ

The name is already taken The name is available. Register?

މުއުމިން

27 February 2020

ކޮން ކަމެއް ކުރަންތޯ ސައުދީން ތިއުޅެނީ؟ އުމްރާ ހުއްޓުވާފަ ހައްޖު ހުއްޓުވާފަ ތިހެނެއް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ނޫޅެވޭނެ އިނގޭތޯ؟ މީގެ ކުރިން މައްކާގެ ހަރަމްފުޅު ތަޅާލަން ބަޔަކު އައިމާ އެ މީހުންނަށް ﷲ ހެއްދެވި ގޮތް ކީރިތި ޤުރުއާނުން އަހަރުމެންނަށް އެނގޭ! އިބްރަތް ހާސިލްކުރޭ ކުދިންނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ކަށި

27 February 2020

ފިތުނަ އުފައްދަން ނޫޅެބަލަ. ލާދީނީ ފިކުރަކަށް މި ޤައުމުގައި ޖާގައެއް ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަލީބު

27 February 2020

ގަމާރަސް ބޮޑުވަރު

The name is already taken The name is available. Register?

ހަހަ

27 February 2020

އެހެރީ ދީން ކައިގެން ބޮއެގެން ވާނުވާއެއް ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއް ނޭނގޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ތުއްތުނާ

27 February 2020

ކަރަންޓީގެ އުސޫލަކީ މީގެ 1400 އަހަރު ކުރިން އިސްލާމްދީން ގެނެސްދީފައިވާ އުސޫލެއް ....... ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ؛ ... 'ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބިމެއްގައި ޠާޢޫން ފެތުރިފައިވާ ކަމުގެ ހަބަރު ލިބިއްޖެނަމަ، ފަހެ އެ ބިމަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ނުފައިބާހުށި ކަމެވެ! އަދި އެކަން ފާވެފައިވަނީ ތިޔަބައިމީހުން ދިރިއުޅޭ ބިމަށް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެއިން ފިލުމަށްޓަކައި ތިޔަބައިމީހުން އެ ބިމުން ނުނިކުންނާށެވެ.......

The name is already taken The name is available. Register?

މުއުމިން

27 February 2020

"ތުއްތުނާ" އަށް ކަލޭ ތިބުނީ މާތްﷲ އެކަލާންގެ ގެފުޅު ހިމާޔަތްނުކުރުއްވާނެއޭތޯ؟ ވަރަށް ގަމާރު ވާހަކައެއް! މާތްﷲ އެކަލާންގެ ގެގޮޅު ނުބައި ބަލިތަކުން ސަލާމާތްކުރައްވާނެ! މާތް ﷲގެ ގެކޮޅަށް އަޅުކަންކުރަން ދިޔުން އެކަކަށްވެސް ނުހުއްޓުވޭނެ! އިންޝާﷲ

The name is already taken The name is available. Register?

ޒައިނަބު

27 February 2020

ތުއްތުނާ އެ ދައްކަވަނީ މިހާލުގައި އިންސާނުން އަމަލު ކުރަންވީގޮތް. ހަދީޘް އިލްމުން. ގެފޫޅު ހިމާޔަތް ނުކުރައްވާނެ ވާހަކައެއް ނޫން. ގެފުޅުގެ ވެރި ފަރާތުން ގެފުޅު ހިމާޔަތް ކުރައްވާނެ. އިންސާނާ ހިމާޔަތް ހޯދުމަށް ސަބަބުތަކުގައި ހިފައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދީން ބާރު އަޅާ.

The name is already taken The name is available. Register?

މިހިރަ

29 February 2020

މިހިރަ މުއުމިނެއްްގެ ގަޅި ކަމުން އަހަރުމެން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި

The name is already taken The name is available. Register?

ޙުސެންބެ

27 February 2020

ޢާޓިކަލްގެ އެންމެފަހު ޖުމްލައިން ހުރިހާ ޖަވާބެއް ލިބޭ. 'އުމްރާއަށް މީހުން ގެނައުން ހުއްޓާނުލާ' ދިވެހިންނަކީ އުމްރާއަށް ގުރޫޕްތަކުން އެތެރެކުރާ މީހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ގަލީބު

27 February 2020

ހައް ހައް ހައް. އެބުނަނީ މިޑްލްސް އީސްޓް ކޮރޯނާވައިރަސް (މާސް) އާއި ގުޅިގެން އުމްރާއަށް މީހުން ގެނައުން "އޭރު" (އެފަހަރު) ހުއްޓާ ނުލާ ވާހަކަ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ހުއްޓާލި ވާހަކަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ތަންބީބެ

27 February 2020

ބަލިގެ ހާލަތައި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވޅު އެޅުން މުހިއްމު. އިސްލާމުން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ މިއީ އިންތިހާނެއްކަން. ﷲގެ ހަޒުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަންވީ މިމުސީބާތުން ސަލާމަތްވޭތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޓީކް

27 February 2020

ޝުކުރިއްޔާ ސައުދީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހުއްބުލް

27 February 2020

މިވާ ގޮތުން ހައްޖުގެ އަޅުކަންވެސް މި މީހުން ހުއްޓުވާނެދޯ؟ ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަންކުރަން ދާ މުސްލިމުންނަށް ކޮރޯނާ ބަލި ﷲ ނުޖައްސަވާނެކަން މި މީހުންނަށް ނޭނގެނީތޯ؟ އީމާންތެރިކަން ކުޑައީއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނާނި

27 February 2020

އަދި އެއްފަހަރު ތިޔަ ކޮމެންޓް އަމިއްލައަށް ކިޔާލާބާ...

The name is already taken The name is available. Register?

ކިނިކްސް

27 February 2020

ﷲގެ ނިޔާ އެއް ހަމަ އެކަކަށްވެސް ނޭގޭނެއެވެ. އީމާން ތެރިކަން ވަރުގަދަ ވުމަކީ ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަށްފަހު ﷲ އަށް ވަކީލު ކުރުމެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙައްދުބޭ

27 February 2020

ކަލޭ ތިބުނާ ގޮތުން އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް ބައްޔެއް ނުޖެހޭނެ ދޯ. ކަލޭއަށް ނޭންގެނީތަ ބަލިވުމަކީ އިމްތިހާނެއްކަން. އަހަރުމެންގެ ލޮބުވެރި ނަބިއްޔާ ވެސް ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތީ އާލަސްފުޅެއްގައި އުޅުމަށްފަހުކަމެއް. ދެފުއްކެހިރިކަން ދެއްކިޔަސް ބޮޑުވަރުތީ. ގޯސް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގެން މުޖުތަމައުގެ މަސްލަހަތު ގޯސްކޮން ރައްޔިތުން

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންބެއްޔާ

27 February 2020

ރަނގަޅަށް ވިސްނާފަ ކޮމެންޓް ކުރުން ރަނގަޅު. ޢުމުރާގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ދިއުން މިވަގުތަށް މަނާކޮށްފައި އެވަނީ އެންމެންގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި. އިސްލާމްދީނަކީ އިންސާނެ ޞިއްޙަތަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްތަު ކަމެއް ދެއްވާފައިވާ ދީނެއް. ހުއްބުލް ގެ ކޮމެންޓް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ހުއްބުލް ކިޔާލުން ވަރަށް މުހިންމު

The name is already taken The name is available. Register?

ގަމާރު

27 February 2020

ކަލޭކަހަލަ ގަމާރުން ގިނަވުމަކީ ދީނަށްޖެހިފައި މިވަގުތުއޮތް އެންމެބޮޑު މުސީބާތެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުއްބުލް

27 February 2020

"ޙައްދުބޭ"އަށް ﷲގެ އިމްތިހާނަށް ފިލޭނެތޯ؟ ހައްްޖާއި އުމުރާއަށް ހުއްޓުވަނީ ﷲގެ އިމްތިހާނުން ފިލޭނެކަމަށް ހީކޮށްތޯ؟ އަހަރުމުން މުސްލިމުންގެ އީމާންތެރިކަން ވަރުގަދަކުރަންވެއްޖެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންދީދީ

27 February 2020

މީ ދުނިޔެއަށް ލެއްވި ރަހުމަތަކަށްވެސް ވެދާނެ އަދި ޗައިނާ އަށާއި އިންޑިޔާއަށް ﷲ ލެއްވި އިމްތިހާނަކަށްވެސް ވެދާނެ. ވިސްނާލަ ބަލަ އެ ގައުމުތަކުގައި އިސްލާމުންނާ ދޭތެރޭ ކަންކުރާގޮތް. އެކަމުން އިސްލާމުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވިކަމަކަށްވުންވެސް އެކަށީގެންވޭ. އަދި އެ ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގައިރު މުސްލިމުންވެސް އިސްލާމުދީނަށް އެބުރިއައުމުގެ ފުރުސަތުބޮޑުވާނެ މިފަދަ ކާރިސާތކުން

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަބީބު

27 February 2020

މަށަކީވެސް މަޑު މައިތިރި މުސްލި މަކީން ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރެއް ވީމ މާ މުސްލި މުން ދުވާ ކުރަންވީ މިބަލިން އަރައިގަނެވޭތޯ