މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައަޅަން މަޖިލީހުން އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލްތަކާއި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ނިންމައި، ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުން މިނިމަމް ވޭޖް ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް ޚާއްސަކޮށްފި އެވެ.


އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަކީ މަޖިލީހުން މުޅިން އަލަށް ފަށާ ކަމެކެވެ. އެމްޑީޕީން 65 ގޮނޑިއާ އެކު މަޖިލީހުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދީ، ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު މަޖިލީސް ހިންގާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު މިއަދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި، އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލީ މިނިމަމް ވޭޖް ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހިޔާލުތަކަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ވޭޖް ބޯޑާއި މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބަވާނެ އެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތަކާއި ހިޔާލަށް އެ ބައްދަލުވުގައި ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ޒިޔާއު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ބިލްތަކާއި މައްސަލަތަަކަށް ހިޔާލު ހޯދަން ބައްދަލުވުންތައް މަޖިލީހުން ބާއްވާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ، މާދަމާ ރޭ 8:15 ގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާގަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް ބޮޑު ޖާގައެއް ހަދާފައިވާ އިރު، ގަޑިއަށް ދާ އެންމެން ވައްދަން މަޖިލީހުން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓާ މެދު މި މަހުގެ 11 ގެ ކުރިން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެފައި ވިޔަސް މިކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަށް އެދިވަޑައިގެން، އެ ލަފާ ނުލިބިގެން މިނިމަމް ވޭޖް އޮތީ ކަނޑަނޭޅި އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން ލަފާ ދީފައި ވަނީ މިނިމަމް ވޭޖްގެ ގޮތުގައި 6،400ރ. ކަނޑައެޅުމަށެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބަ އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިއެލްއޯ) އިން ލަފާ ދިނީ ރާއްޖޭގެ މިނިމަމް ވޭޖަކީ 6،000ރ. އާއި 6،500ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.