ވެމްކޯ ކޮންމެ ހާލަތަކަށް ވެސް ތައްޔާރު، ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ހިދުމަތުގައި

މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ރާއްޖެއަށް ވެސް ނުރައްކާވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން، ބޭރުތެރެއަށް ގިނައިން ނުކުމެ އުޅުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ވެމްކޯގެ އަމާޒަކީ ރޯގާގެ ހާލަތު ކިތަންމެ ގޯސްވި ނަމަވެސް، ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނި އުކާލުމުގެ ހިދުމަތަށް ބުރުލެއް އެރިޔަ ނުދީ ކުރިއަށް ދިއުމެވެ.


މިހާރު ވެސް އެތަނުގެ މުވައްޒަފުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެތަކުންނާއި އެހެން ތަންތަނުން ކުނި އުކާލަމުން ގެންދަނީ ހުއްޓުމެއް ނެތި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުންނާއި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުން ވެސް ކުނި ނަގަ އެވެ. އެކަމަކު މުވައްޒަފުން ތިބެނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ. މޫނާއި މުޅި ގައި ނިވާކޮށްގެން، ޕްރޮޓެކްޓިވް ހެދުމުގަ އެވެ.

ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު (އެޑަމް) ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކި ހާލަތްތަކަށް އެކި މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސައި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ވެސް ތަފާތުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް، އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު ކުނިތަކެއް ޖަމާކުރަނީ: ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ހުރި ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނޭ

ފަސޭހައިން ގައިން ގަޔަށް އަރާ މި ރޯގާގައި އެންމެ ރިސްކް ބޮޑީ ފްލޫ ކްލިނިކްތަކާއި ފަރުކޮޅުފުށި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީން ކުނި ނެގުމެވެ. އެކަމަކު އެތަންތަނަށް ވެސް ކުނި ނަގަން ދަނީ، މުޅި ގައި ފޮރުވޭ ގޮތަށް ހުރި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހެދުން ލައިގެން ތިބޭ ވަކި ބައެކެވެ. އެ މީހުން ނަގާ ކުނި، ހުޅުމާލޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ތަނަކަށް ގެންގޮސް، ވަކި ގޮތަކަށް ނައްތާލަ އެވެ. އަރައިގެން ހުންނަ ބޫޓު ފިޔަވައި، އެހެން އެއްޗެއް ދެ ވަނަ ފަހަރަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެ އެވެ.

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭން ވެސް ކުނި ނަގަން ދަނީ ވަކި ބައެކެވެ. އެ މީހުން ވެސް ތިބެނީ، ހާއްސަ އަންގިއެއް ލައްވައިގެން މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ. ކޮންމެ އުޅަނދެއްގައި ވެސް ސެނިޓައިޒާ ބަހައްޓާފައި ހުރެ އެވެ. ކުނި ނަގައި ނިންމާފައި ވެމްކޯގެ އޭރިއާއަށް އައުމުން ފަސޭހައިން އަތް ދޮވެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ. އަދި އުޅަނދުތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރެ އެވެ.

މަގުމަތި ކުނި ކަހާ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގައި: އެޑަމް ވިދާޅުވީ ޚިދުމަތް ނުހުއްޓޭނެ ކަމަށް

"ސަފާރީތަކުން ކުނި ނަގާނީ ވެސް އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވަކި ބައެއް. އެ މީހުން ތިބޭނީ ވެސް ވަކި ހެދުމެއްގައި. އަދި ކުނި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ނައްތާލާނީ ހާއްސަ ގޮތަކަށް،" އެޑަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޯގާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ، އޮރެންޖު އެލާޓް ނެރުނު ނަމަވެސް ވެމްކޯގެ މަސައްކަތަށް ބުރުނާރާނެ ގޮތަށް ޕްލޭންތައް ހުރީ ހަދައިފަ އެވެ.

އެޑަމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތަށް މިހާރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ނިކުތް ނަމަވެސް، ހާލަތު ގޯސް ވެއްޖެ ނަމަ ނުކުންނަން ޖެހިލުންވާނެ މީހުން ތިބޭނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޮރެންޖް ނުވަތަ ރެޑް އެލާޓް ނެރުނު ނަމަވެސް، ވީހާ ވެސް މަދު މުވައްޒަފުންތަކަކާ އެކު ކުނި ނެގޭނެ ގޮތް ވެމްކޯއިން ވަނީ ރާވައިފަ އެވެ. އެ ހާލަތުގައި ކުނި ނަގާނީ، ގެތައް އެކި ބްލޮކްތަކަށް ބަހާލައިގެން، ވަކި ވަގުތުތަކެއްގަ އެވެ. ގެތަކަށް ވަނުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރިން އިއުލާނުކޮށްގެން، މަގުމައްޗަށް ކުނި ނެރޭނެ އެވެ.

ރިކްސް ބޮޑު ތަންތަނަށް ކުނި ނަގަން ދާ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން

އާދަމް ވިދާޅުވީ މި ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް އަޅަނީ ހާލަތްތައް ބަދަލުވާ ގޮތާ މެދު ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް، އެތަނުގައި ހުންނަ "ރައްކާތެރިކަމަށް ހާއްސަ" ބޭފުޅެއްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ގޮތްތަކެއް

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 600 އަށް ވުރެ ގިނަ އެވެ. ކުނި ނަގަން ވެސް އުމުރުން 55 އަހަރަށް ވުރެ މަތީ މީހުން އުޅެ އެވެ. އެހެންވެ، ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ނުރައްކާ ބޮޑު މި ރޯގާއާ ކުރިމަތިލުމުގައި ވެމްކޯއިން ވަނީ ހާއްސަ އިމްތިޔާޒްތަކެއް ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

އެޑަމް ވިދާޅުވީ ކުނި އުކުމުގެ މަސައްކަތަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ނުފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެމީހުން ތިބޭނީ ގޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޑްމިން ލެވެލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް 55 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން މަސައްކަތަށް ނުނެރޭ ގޮތަށް ވެމްކޯއިން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

"މުވައްޒަފުން މަދުވީމަ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި އަންނަނީ އެ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ވަގުތީ ގޮތުން އިތުރު ބަޔަކު މަސައްކަތަށް ނެރެން މަސައްކަތް ކުރަމުން،" އެޑަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފެއް ކުނި އުކަނީ

މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުވަތަ ކެއްސައި ހުން އަންނަ ނަމަ، ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަކަށް ނުނިކުންނާނެ އެވެ.

އެޑަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ތަނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ލިބޭ އެއްޗަކަށް ވުރެ ކުންފުނިން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު ބޮޑުވުމެވެ. ރައްކާތެރިކަަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދަން ވެސް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ޔަގީންކަން ދެން، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވެމްކޯގެ ހިދުމަތަކަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ. އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހިދުމަތް ދޭނަން،" އެޑަމް ވިދާޅުވި އެވެ.