އެންގުމާ ހިލާފުވާ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ދައުވާކުރާނަން: ޕީޖީ

ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އަމަލު ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން ރިސޯޓްތަކުން މީހުން އެހެން ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. އެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރި ފަސް މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރިސޯޓުން އެހެން ރަށްތަކަށް ދިޔަ ހަތަރު މީހަކާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކުން ރިސޯޓަކަށް ދިޔަ މީހެކެވެ. އެ އެންމެންގެ ބަންދަށް ވެސް ވަނީ 15 ދުވަސް ޖަހައިފަ އެވެ.

ޕީޖީ ޝަމީމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް ރިސޯޓަށް އެރުމާއި ރިސޯޓުން ފޭބުމަކީ ގާނޫނު އުގޫބާތުގެ 121 ވަނަ މާއްދާ އާއި 533 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ހިލާފަށް އަމަލު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނަން. ވަކި މީހެއްގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމަށް އެހެން މީހުން ނުރައްކަލަކަށް ނުލެވޭނެ. އެފަދަ ކުށްތަކަށް ދައުވާ ކުރާނަން،" ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުވާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވި 121 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ މީހަކު ފަރުވާލެއްނެތި ކުރާ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާނަމަ އެއީ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އެ ކުށް ސާބިތު ވެއްޖެ ނަމަ އެއް އަހަރާއި ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އާދެ އެވެ.

ގާނޫނު އުގޫބާތުގެ 533 މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން ގާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ކުށެއް ކަމަށެވެ. އެ ކުށުގެ އަދަބަކީ ހަތަރު މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

ރިސޯޓުން ބޭރަށް ނުދެވި ތިބެން ޖެހޭތީ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ރިސޯޓުތަކުން ޓޫރިސްޓުން ހުސްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ދުވަސް ފަހުން މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ރަށްތަކަށް ދެވޭނެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު އެއީ މުޅިންވެސް ޓޫރިސްޓުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަށް މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.