ބައެއް މީހުން ކުލި ކުޑަކޮށްދީފި، އުފަލުން ގޮތެއް ނެތް!

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ފޮޓޯގްރާފަރު ނިޝާން އަލީ (ހަސޯ) އަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އޭނާ އަށް އެޕާޓްމެންޓްގެ ވެރިފަރާތުން ފޮނުވި މެސެޖެވެ. މީގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ލިބުނު އެ މެސެޖްގައި އޮތީ އޭނާ ކޮންމެ މަހަކު ދައްކާ ކުލި 21،000ރ. އިން 11،000ރ. އަށް ކުޑަކުރި ވާހަކަ އެވެ. އެހެންވެ ދެން އޭނާ ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ވަންދެން ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނީ މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ވަރަށް ވުރެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ކުޑަކޮށެވެ.


"އަސްލު ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް މިއީ. މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެ ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރި ކަމެއް،" މައްޗަންގޯޅީގައި ހުންނަ 10 ބުރީގެ ގެއެއްގެ ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ ނިޝާން ބުންޏެވެ.

ނިޝާން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކުއްޔަށް އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އެ އުފާވެރިކަން މި ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ބައެއް މީހުން އެ މީހުންގެ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް އިހުސާސްތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ޝުކުރާ އެކު ބަންޑުންކޮށްލައިފަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކުލިން ކޮންމެ މަހަކަށް 2،000ރ. ކަނޑާލަދިނެވެ. އަދި އެހެން ބައެއް މީހުންނަށް 4،000ރ. އަދި އެހެން ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކުލިން 20 ޕަސެންޓް ކަނޑައިދޭން ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

"ރޭ ގޭގެ ވެރިމީހާ ގުޅާފައި ބުނީ ކުލި ޖަމާ ކުރާއިރު 4،000ރ. އުނިކޮށްފައި ފޮނުވާށޭ. [އޭނާ ބުނީ] މިދަނޑިވަޅު އެހީއެއް ވެދޭށޭ މިހެން މިހެދީ،" ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގައި 16،000ރ. އަށް ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހަކު ނަން ނުޖަހަން ޝަރުތުކޮށް ބުންޏެވެ.

ގޭގެ ކުއްޔާ ބެހޭ ގޮތުން މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ކުރެއްވި ޓްވީޓް

މި ބަދަލު މި ގެންނަނީ ކުލި ކުޑަކޮށްދޭން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދެމުން ވެސް ދަނިކޮށެވެ. ބައެއް ގޭގޭގެ ވެރިފަރާތުންް ވެސް ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތަކީ އެންމެންނަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު މާލީ ދަތި ހާލަތެކެވެ. އަދި އެކި އޮފީސްތަކުން މުސާރަތައް ކުޑަކުރަމުން ދާނެ ކަމާއި ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ބައެއް ކުއްޔަށް ހޭދަކުރާކަން އެންމެން ވެސް ގަބޫލު ކުރާ ހަގީގަތެކެވެ.

ކުލި ކުޑަ ކޮށްދީފައިވާ ބައެއް ގޭގެ ވެރިން ބުނާގޮތުގައި މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިއީ ފައިދާ ހޯދަންވީ ވަގުތެއް ނޫނެވެ. މިއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް އެ މީހުން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުން ބައެއް ގޭގެ ވެރިން ވަނީ އަންނަ މަހުގެ ކުލި އެއްކޮށް ވެސް މާފުކޮށްދީފަ އެވެ. އެހެން ބައެއް މީސްމީހުން އެ މީހުންނަށް ހެދެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް އަންނަނީ ހަދައިދެމުންނެވެ.

ގާކޮށީ ފްލެޓެއްގެ ވެރިއަކު ނަން ނުޖަހަން ޝަރުތުކޮށް ބުނިގޮތުގައި އޭނާ 26،000ރ. އަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ތިން ކޮޓަރީގެ އެ ޕާޓްމަންޓުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހު، މަހަކު 11،000ރ. އުނިކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގާ 15،000ރ. އަކީ ބެންކަށް ލޯންގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ވަރު އެކަނި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅެނީ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހެއް. މިހާރު ވިޔަފާރި ވެސް ވަރަށް ދަށްވާނެތާ. ދެން ކިހާ ދަތިވާނެ ތިން ކުދިންނާއި އަންބަކާ ގޮވައިގެން އުޅެން. އެހެންވެ އެހީއެއްވާން ނިންމީ،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނިގޮތުގައި އެ އެޕާޓްމެންޓް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އެ މީހާ އެތާނގައި އުޅޭތާ ދެ އަހަރު ވީއިރު އޭނާގެ ފަރާތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެފައެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ، އޭނާ އަށް ބޭނުމެއް ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެހީތެރިވުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ކުރެ އެވެ.

މާލޭގެ އިމާރާތްތަކެއް: ގިނަ ގެތަކަކުން ވަނީ ކުލި ކުޑަކޮށްދީފައި-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

އޭގެ އަނެއްކޮޅު ވެސް އެބައޮތެވެ؛ ކުލި ކުޑަކުރާ ވާހަކަތަކާ އެކު ބައެއް މީހުންނަށް އެ ލުއި ލިބޭތޯ ވެސް އެބަ އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ. ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އިޝާރާތަކަށް އުންމީދު ކޮށްލަކޮށްލަ އެބަތިއްބެވެ.

"1،000ރ. ނަމަވެސް ކުޑަކޮށްދޭނަމައޭ ހިތަށް އަރާ. ގޭވެރި މީހާޔާ ދިމާވިޔަސް އެކަހަލަ ވާހަކައެއް ވެސް ނުދައްކާ،" 10،000ރ. އަށް ކުއްޔަށް އުޅޭ އަންހެނަކު ބުންޏެވެ.

"އެންމެ ފަހުން މެސެޖް ކުރިން މުސާރަ ވެސް ކުޑަކުރަނިއްޔޭ. ލުޔެއް ނެތްހޭ ވެސް ކިޔާފައި. ސީން އަރާފައި އެބަ އިން. އެކަމަކު ރިޕްލައިއެއް ނާދޭ."

މި ހާލަތާ ގުޅިގެން ގޭގޭ ކުލި ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދުމުން ގޭގޭ ވެރިން ބުނަމުން އަންނަނީ އެ ގޭގޭ ހަދާފައިވަނީ ބެންކްތަކުން ބޮޑެތި ލޯނުތައް ނަގައިގެން ކަމަށްވާއިރު އެއަށް ލުޔެއް ނުލިބެނީސް ކުލި ކުޑަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ގޭގޭ ކުލި ކުޑަ ކޮށްދޭން ފަށާފައި މިވަނީ ބެންކްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސް ކޮށްދީފައިވަނިކޮށެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދު ދަށްވަމުންދާތީ ސަރުކާރުން ބޭންކްތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ބައެއް ބޭންކްތަކުން މިހާރު ވަނީ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮޮށްފައި ހުރި ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭން ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން ވެސް ވަނީ ލޯނުތައް ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭން ނިންމައިފަ އެވެ.

ކުލިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު މި ދަނޑިވަޅު ކުއްޔަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައިދިނުމާ މެދު ސަރުކާރުން ވިސްނާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މުޅި އިގްތިސާދު ހުއްޓުމަކަށް އައިސް ގިނަ ބައެއްގެ މުސާރަތައް ވަނީ ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. އަނެއް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. އެފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ގޭ ކުލި ކުޑަކޮށްދިނުމަކީ ލިބިގެން ދާނެ ބޮޑު ލުޔެކެވެ. ވަރަށް އުފާވެރި ހިނިތުންވުމަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.