ކޮވިޑް-19: މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ވެސް މިހާރުު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން، މި މަހު 18 ގައި ކުރިން ބޭއްވުމަށް ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.


ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ ހިމެނޭ ގޮތަށް މި އިންތިޙާބު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވުމަށް ނިންމީ މި މަހުގެ ހަތަރެއްގަ އެވެ. އެކަމަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާބޮޑުވެ، ރާއްޖޭގައި އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހު މި މަހު 18 އަށް ފަސްކުރީ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުން ދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް އެއް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެއްވުންތައް ބޭއްވޭ ހާލަތަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މުއްދަތު މި މަހު 30އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ތާރީހުގައި އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ބިރުވެރިކަމެއް ނެތް މާހައުލެއްގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން ޖެހޭއިރު، ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މިހާރު އެ ފަދަ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

އެތަނުން ބުނިގޮތުގައި އިންތިޙާބު ދެން ބާއްވާނެ ތާރީހެއް އިއުލާން ކުރާނީ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމި އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ލިބުމާއެކު، އެކަމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގާނޫނީ ހައްލެއް ލިބުމުންނެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސްކުރާށާއި މިހާރުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ދަންމާލަން ސަރުކާރުން ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެއްގޮތްކުރައްވައި، މިއީ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެ ހާލަތެއްތޯ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ.