ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅު ވާހަކަ ފަތުރާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅަށް ޓްވިޓާގައި ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ދިޔަ ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް މިއަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި އެވެ.


"ވެކްސިން އަނިޔާ" ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ދިޔަ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑުކުރީ މީހަކު ކުރި ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޓްވިޓާ އިން ނުވަތަ ފޭސްބުކް އިން އާއްމު ގޮތެއްގައި އެކައުންޓެއް ސަސްޕެންޑު ކުރާނީ، އެ ދެ ތަނުގެ ގަވާއިދަކާ ހިލާފުވުމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެފަދަ އެކައުންޓުތައް ސަސްޕެންޑު ނުވަތަ ޑިލީޓުކޮށްފައި ވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ދިޔަ އެކައުންޓުތައް ހިމެނެ އެވެ.

ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންދިޔަ އެކައުންޓެއް ސަސްޕެންޑުކުރިއިރު، އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިންގާ ވައިބަ ގްރޫޕެއްގެ މައްސަލަ ވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

މިިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ފުލުހުން ބުނީ ވެކްސިން ދިނުމާ ދެކޮޅަށް މައުލޫމާތު ދޭ ވައިބާ ގްރޫޕްގެ މައްސަލަ މިދިޔަ އަހަރު ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު ފުލުހުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭރު ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް މީގެ ކުރިން ވެސް ފެންމަތިވެފައިވެ އެވެ. އޭރު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ބައެއް ރަށްރަށަށް ގޮސް، އެފަދަ އާއިލާތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދީފަ އެވެ. އެކަމަށް އިންކާރު ކުރުމަކީ، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އަމަލުކުރަން ފެށި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ކުށެކެވެ.