މާލެއިން ފުރުމުގެ އުސޫލު ހަރުކަށިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ މާލެ ސަރަހައްދުން އަތޮޅުތަކަށް ފުރަން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އުސޫލު މިއަދު ހަރުކަށިކޮށްފި އެވެ.


ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި މިއަދު ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ބަލި ފެތުރުމުގެ ހާލަތު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސް ތަކުގައި އިތުރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާ ކުރައްވާ ކަމަށާއި އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުމުގެ އުސޫލް ހަރުކަށިކުރަން ޖެހުނީ އެހެންވެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އާ އުސޫލުގެ ދަށުން، ރަށް ރަށަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދެން ދޭނީ އޭޕްރިލް 1 ގެ ފަހުން މާލެއަށް އައި މީހުންނަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެއަށް ވުރެ ކުރިން އައި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް ސިިއްހީ ފަރުވާއެއް ހޯދުން ފަދަ އަަސާސީ ކަންކަމުގައި އައި މީހުންނަށް ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އެ މުއްދަތުގައި [އޭޕްރިލް އެކެެއްގެ ފަހުން] ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދެވޭނީ މެޑިކަލް ކަންތަަކުގައި ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކަވަން ވަަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ އެބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށޭ،" އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުރަން ހުއްދަދޭ ތިން ވަނަ ކެޓަގަރީއެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ރިސޯޓްތަކުގައި ބަންދުވެގެން ތިބުމަށް ފަހު ހުޅުވައިލުމުން ރަށަށް ދާން މާލެ އައި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ހަތަރު ވަނަ ކެޓަގަރީއަކީ މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ ދެތިން ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން މާލެ އައި ފަރާތްތަކެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ އެ ސަބަބުތަކާ ހެދި ނަންނޯޓްކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓްތައްް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ހެދި ލިސްޓާއި އެލްޖީއޭ އާއި ކައުންސިލްތަކާ އެންއީއޯސީގެ ތެރެއިން ވެސް އެމްޑީއެމްއޭ އިން ނަންގަވާފައި ހުރި ލިސްޓާ މި ހުިރިހާ އެއްޗެއް އަޅުގަނޑުމެން އެއްކުރުމަށް ފަހުގައި މި ލިސްޓްތައް އަޅުގަނޑުމެން ވެރިފައިކޮށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރުމަށް ފަހު އެބޭފުޅުންނާ ގުޅައިގެން ވަރަށް އިންސާފުވެރިކޮށް ތަރުތީބުގޮތަކަށް ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިގެންދަނީ މަަސައްކަތް ކުރަމުން،" އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދުގެ މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.

މާލެއިން އެނބުރި އަތޮޅުތަކަށް ދާ މީހުން ކަރަންްޓީނު ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފެސިލިޓީތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި ކައުްނސިލްތަކުގެ ބަހެއް ވެސް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ލިސްޓްތައް ވެރިފައިކުރުމަށް ފަހު ކައުންސިލްތަކާ ވެސް ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އަދި ފޮނުވަން އެންމެ މުހިއްމު ފަރާތްތައް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިހާލަތުގައި މާލެއިން ރަށްރަަށް މީހުން ދިއުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ބައެއް މީހުން ތިބުމުން، ވަކި އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން މީހުން ކަރަންޓީނުކޮށްގެން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެގޮތަށް ހުރި ފެސިލިޓީތަކުގައި ކޮންމެ ބަޔަކު 14 ދުވަސް ހޭދަކުރަން ޖެހޭނެތީ ނަންނޯޓްކޮށްފައިވާ މީހުން ފޮނުވޭނީ އެތަންތަނުން ޖާގަ ލިބޭ މިންވަރަކުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމާ ބައެއް ފަހަރު 5،000 ރައްޔިތުންް ވީމާ މި ފެސިލިޓީތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 14 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު ރޯލުވާ މިންވަރަކުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ،" އަލީ ވިދާޅުވި އެވެެ.