ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެޕްރޫވްޑް ޓެސްޓެއް ނެތް، އެކަމަކު ޔަގީންކަން ބޮޑު

އަލަށް އުފަންވި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރި ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރަށް ދިޔައިރު ހޯދިފައި ނުވަނީ ބަލީގެ ފަރުވާއެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރެވޭނެ ކަށަވަރު ގޮތެއް ވެސް ނެތީސް މި ބަލިމަޑުކަން ދުނިޔެ ނާމާންކޮށްލީ އެވެ. އެއާ އެކު، މެޑިކަލް ކުންފުނިތަކުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރާނެ އެންމެ ޔަގީން ގޮތްތައް ހޯދުމަށެވެ. އެތައް ސަތޭކަ ކުންފުންޏަކުން ޓެސްޓް ކިޓްތައް ހަދަމުން އަންނައިރު މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ޓެސްޓެއް އެޕްރޫވްކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.


އެކަމަކު އެންއީއޯސީގެ ރޭގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްްރާހީމް އަފްޒަލް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވީ ކޮން މާނައެއްގައި ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ފަހަރެއްގައި، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ މެދުވެރިވެގެން ހޯދާ ޓެސްޓްތަކަކަށް ވުމުން އެހެން ވިދާޅުވީ ކަމަށް ވުން ވެސް އެކަށީގެންވެ އެވެ. ނުވަތަ އޮޅުކަމުން އެ ބަސް ބޭނުންކުރެއްވުނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަކީ ދުނިޔެ އާންމު ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން މާޗް 11 ގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު އެ ޖަމިއްޔާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ އިމަޖެންސީ ޔޫސް ލިސްޓިންގައި (އީޔޫއެލް) ގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހަތަރު ޓެސްޓެއް ހިމަނައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެ ހަތަރު ޓެސްޓް ރަސްމީކޮށް އެޕްރޫވްކުރުމެއް ނޫނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

އީޔޫއެލް އުފެއްދީ ޕަބްލިކް ހެލްތު އިމަޖެންސީގެ ހާލަތުގައި ބޭހާއި ވެކްސިނާއި ޓެސްޓްތައް ވަކި އިންތިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް، 2014 ވަނަ އަހަރު އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި އިބޯލާ ފެތުރެން ފެށި ދުވަސްވަރު އެވެ. އެއީ އިބޯލާ ފެތުރުނު ގައުމުތަކުގައި ވެސް އުސޫލުތައް ހުންނަ ގޮތުން، އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތި އެކި ފާޑުގެ ބޭސްތަކާއި ޓެސްޓްތައް މާކެޓްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފުރުސަތު އޮންނާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އީޔޫއެލް މަސައްކަތްކުރަނީ ކިހިނެއް؟

އީޔޫއެލްގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޭ ކުންފުނިތަކުން ހަދާ ބޭހެއް، ވެކްސިނެއް އަދި ޓެސްޓެއްގެ ވެސް ކޮލިޓީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ކަށަވަރުކުރާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ މާނަ އަކީ އީޔޫއެލްގައި ހިމަނާ ހިސާބުން އެއީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން އެޕްރޫވްކުރުމެއް ނޫނެވެ. ހުއްދަ ދޭ ކުންފުނިތަކުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ އެ އުފެއްދުމެއްގެ ކޮލިޓީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ ގަބޫލުކުރާ މިންވަރެއްގައި، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އުފެއްދުމެވެ. އެ ފެންވަރަށް އުފެއްދިއްޖެ ނަމަ، އެ ބައްޔެއްގެ ނުރައްކާ އޮތް މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީތައް މެދުވެރިކޮށް، އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަކުން އަވަހަށް އެ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާނެ އެވެ.

މިކަމުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މަގްސަދަކީ އެ އުފައްދާ އެއްޗެއްގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތާއި އެ ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ލިބޭނެ ކަމުގެ ކަށަވަރު ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމާއި އެ އުފެއްދުމެއް އަވަހަށް ފުރިހަމަކޮށް މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.

އިތުރު ޔަގީންކަމެއް

އީޔޫއެލްގައި ހިމަނާފައިވާ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ލިބޭ ޔަގީންކަމެކެވެ. މި ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ރަސްމީކޮށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ އެއްޗަކަށް ވުމުން އިތުރު ޔަގީންކަމެއް އޮވެ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އިމަޖެންސީ ލިސްޓިންގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ހިމަނާފައިވާ އިން ވިޓްރޯ ޑައިގްނޮސްޓިކް (އައިވީޑީ) އާ ބެހޭ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ހަތެއްގައި ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިކަމެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ޓެސްޓްތައް ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަކީ ބައްޔަށް ކުރާ ޓެސްޓުތަކުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑުވެ ޓެސްޓުކުރުން ގިނަކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

"އިމަޖެންސީ ޔޫސް ލިސްޓިންގައި މި އުފެއްދުންތައް ހިމެނުމުން ޓެސްޓްކުރުން އިތުރުކޮށް ޔަގީންކަން ބޮޑުކުރުމަށް ގައުމުތަކަށް އެހީއަކަށް ވާނެ،" ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ފޯ މެޑިސިން އެންޑް ހެލްތު ޕްރޮޑަކްޓްސް ޑރ. މަރިއެންގެލާ ސިމާއޯ، އެ ޖަމިއްޔާގެ ނިއުސް ލެޓާއަކަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލެއް

އޭގައި ބުނެފައިވަނީ އީޔޫއެލް ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި، ސިއްހީ ވަސީލަތްތައް ލިބުން އަވަސްކުރަން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19ގެ ދެ ޓެސްޓެއް އީޔޫއެލްގައި ހިމެނުމުން އދ. މެދުވެރިކޮށް އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެހެން އެޖެންސީތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ތަކެތި މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ސަޕްލައިކުރުން ވެސް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން އަދި އެއްވެސް ޓެސްޓެއް އެޕްރޫވްކޮށްފައި ނުވިޔަސް އެކި ގައުމުތަކުގައި އެ ގައުމުތަކުގެ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން ހުއްދަ ދީގެން ބައެއް ޓެސްޓްތައް އަންނަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ޓެސްޓްތަކުގެ ޔަގީންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކިތަންމެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެހެންވެ ރާއްޖެ ފަދަ ވަސީލަތްތައް މަދު ގައުމަކަށް އެންމެ ރައްކާތެރި އަދި ޔަގީންކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް ވާނީ ވެސް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ މެދުވެރިގެން ފޯރުކޮށްދޭ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމެވެ.